Μεθοδολογία για τη διαχείριση του φωτισμού των κατοικιών και τον έλεγχο των καταναλώσεων: παράδειγμα σε κατοικία

Methodology for the management of home lighting and control of consumptions : example at home (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αρβανίτη, Αικατερίνη
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Σκανδάλη, Χριστίνα
 8. Σκανδάλη, Χριστίνα | Σιγάλα , Χαρά
 9. Εξοικονόμηση ενέργειας | έξυπνο σπίτι χρήστες | διαχείριση φωτισμού | πρωτόκολλα επικοινωνίας δικτύων | έξυπνος φωτισμός | ΚΝΧ | σενάρια
 10. 2
 11. 14
 12. 24
 13. Πίνακες, εικόνες
 14. Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός Φωτισμού/Ζερεφός
  • H διπλωματική εργασία αφορά στη διερεύνηση της διαχείρισης του φωτισμού στις κατοικίες και στον έλεγχο των καταναλώσεων. Σκοπός της είναι να αναδείξει την αυτοματοποίηση του φωτισμού στις έξυπνες κατοικίες και την ενοποίηση του με τα συστήματα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δημιουργώντας μια «έξυπνη κατοικία» Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει την παρούσα και μελλοντική ενεργειακή κατάσταση και την ανάγκη για την εύρεση λύσεων που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ρόλο του φυσικού και τεχνητού φωτισμού στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος γίνεται μια περιγραφή του Έξυπνου Δικτύου (Smart Grid) ως μελλοντική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή για το «έξυπνο σπίτι» και αναλύεται το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης και υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και συσκευών μέσα στα νοικοκυριά. Επίσης εξετάζεται η διαδρομή και η εξέλιξη του έξυπνου σπιτιού , το Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) και το έξυπνο σπίτι ως μια εφαρμογή του ΙοΤ. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι χρήστες του έξυπνου σπιτιού. Αναλύονται τα μοντέλα υιοθέτησης έξυπνων οικιακών υπηρεσιών και συσκευών και οι παράγοντες που επηρεάζουν. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει πως ο οφθαλμός αντιλαμβάνεται το φως και την επίδραση του φωτός στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Επίσης αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό φωτισμού, ο ρόλος του φυσικού φωτισμού στο σχεδιασμό μιας εγκατάστασης φωτισμού καθώς και τα συστήματα διαχείρισης του. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των Δικτύων και αναφέρονται αντίστοιχες εφαρμογές του φωτισμού μέσα σε ένα «έξυπνο σπίτι». Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης σε οικία. Παρουσιάζεται η μελέτη τεχνητού φωτισμού, η μελέτη εγκατάστασης και τα υλικά ενός συστήματος ΚΝΧ. Αναλύεται η διαχείριση του φωτισμού και η εξοικονόμηση ενέργειας με τη συμβολή του φυσικού φωτισμού και τη δημιουργία «σεναρίων».
  • The current thesis focuses on investigating the management of residential lighting and the control of lighting consuption. . Its purpose is to highlight the automation of lighting in smart homes and integrate it with electromechanical systems, creating a "smart home" The first chapter describes the present and future energy situation and the need to find solutions that will help the save of energy. Then, the role of natural and artificial lighting in saving energy is discussed. Finally, there is a description of the Smart Grid as a future energy saving solution. The second chapter describes a historical review and the socio-economic context of the development and adoption of new technologies and devices within households. It also looks the evolution of the smart home, the Internet of Things (IoT) and the smart home as an IoT application. The third chapter introduces the users of the smart home. It describes the models for the adoption of smart home services and devices and the factors that affect them . The fourth chapter describes the contribution and the way the eye perceives light and the effect of light on human behavior. Then it mentions the factors that influence lighting design, the role of natural lighting in the design of a lighting installation, and the management systems of lighting. The fifth chapter presents the communication protocols of the Networks and mentions corresponding applications of lighting within a 'smart home'. Τhe sixth chapter examines an example at home. Artificial lighting study, installation study and materials of a KNX system are presented. Lighting management and energy saving are analyzed by contributing to natural lighting and creating "scenario".
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.