Θεωρία και τεχνικές θεατρικού φωτισμού. Σχεδιασμός φωτισμού για το έργο Δεσποινίς Τζούλια, στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

Theory and Techniques of Theatrical Lighting. Lighting design of "Miss Julie" on the main stage of the National Theatre of Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Θεωρία και Τεχνικές Θεατρικού Φωτισμού. | Σκηνογραφία και Φως. | Θέατρο | Σχεδιασμός θεατρικού φωτισμού.
 10. 0
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχέδια
  • Θέμα της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η διερεύνηση τόσο της θεωρίας όσο και των τεχνικών του σχεδιασμού του θεατρικού φωτισμού: τα φωτιστικά εργαλεία, τα μέσα σχεδίασης, η παρουσίαση αυτών καθώς και του τελικού επιθυμητού αποτελέσματος. Πρώτο μέρος της εργασίας θα αποτελέσει η διερεύνηση των τεχνικών του θεατρικού φωτισμού και η ιστορία τους από την αρχή του θεάτρου έως σήμερα. Από τη χρήση του φυσικού φωτισμού κατά την αρχαιότητα και τη χρήση της φωτιάς κατά το μεσαίωνα μέχρι τις καινοτομίες των τελευταίων δεκαετιών. Στην πορεία θα αναλυθούν τόσο οι τεχνικές όσο και τα φωτιστικά εργαλεία αυτών. Σκοπός αυτής της διερεύνησης είναι η παρουσίαση του λεξιλογίου μέσω του οποίου οι φωτιστές επικοινωνούν το έργο τους τόσο στους σκηνοθέτες των παραστάσεων όσο και στους τεχνικούς και ηλεκτρολόγους που καλούνται να εκτελέσουν τα φωτιστικά τους πλάνα. Στόχος με την ολοκλήρωση του πρώτου θεωρητικού μέρους της εργασίας είναι να υπάρχουν τα γνωστικά εφόδια για το δεύτερο μέρος της το οποίο θα αποτελεί και ένα πλήρη σχεδιασμό φωτισμού για συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Πρόθεση είναι να παρουσιασθεί ο σχεδιασμός για ένα γνωστό έργο κλασικού ρεπερτορίου όπως είναι η Δεσποινίς Τζούλια του Στρίντμπεργκ στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.
  • The subject of this essay is the investigation of both the theory and the techniques of the theatrical lighting design; the lighting tools, the means of design, as well as the presentation of both the design and the final desired result. The first part of the research is the exploration of the theatrical lighting techniques and their history through the ages, starting from the beginning of the theatre to the present day. From the use of natural lighting in antiquity, the fire in the Middle Ages and Renaissance to the innovations of recent decades. Along the way, both the techniques and the lighting tools will be analyzed. The purpose of this research is to present the lexicography through which the lighting designers communicate their work with both the directors of the performances along with the technicians and electricians who are called upon to execute the design. The goal of the first theoretical part of the essay is to have the cognitive objects for the second part, which will be the presentation of a complete lighting design for a certain theatrical performance. It will be intended to present the design for a well-known classical repertoire such as August Strindberg’s Miss Julie in the central stage of the National Theater.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.