Η διάδραση και η κοινωνική διάσταση του φωτισμού στον αστικό δημόσιο χώρο

Interaction and the Social Dimension of Lighting in Urban Public Spaces (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζαΐρης, Νικόλαος
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Αντωνακάκη, Θεοδώρα
 8. Αντωνακάκη, Θεοδώρα | Σκοπετέας, Ιωάννης
 9. διαδραστικός φωτισμός | διαδραστικότητα | δημόσιος αστικός χώρος | αλληλεπίδραση | κοινωνικό περιεχόμενο
 10. 3
 11. 28
 12. 35
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη διάδραση και την κοινωνική διάσταση του φωτισμού στον αστικό δημόσιο χώρο, μελετά φωτιστικές παρεμβάσεις στον αστικό χώρο των πόλεων και συγκεκριμένα τη διαδραστική σχέση με τον χρήστη/επισκέπτη, τη δημιουργία διαφορετικών χρήσεων και ταυτοτήτων και την κοινωνική προέκταση τους. Η μελέτη αυτή μεταξύ άλλων διερευνά τη δυνατότητα διάδρασης ανάμεσα στο χρήστη/επισκέπτη, το χώρο και την εγκατάσταση φωτισμού. Παράλληλα ερευνάται ο κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων δράσεων μέσω της συμμετοχής του χρήστη και της επίδρασης των φωτιστικών παρεμβάσεων στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους επισκέπτες. Εξετάζεται η συμμετοχή του χρήστη κατά τη λειτουργία και καταγράφονται αντιδράσεις και αλλαγές στη συμπεριφορά του κοινού αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής σε άλλα στάδια του εγχειρήματος, όπως στο σχεδιασμό και την κατασκευή της εγκατάστασης. Τέλος, μελετάται η επίδραση της εγκατάστασης στη χρήση και την ταυτότητα του αστικού χώρου. Η μελέτη έγινε με ανάλυση σχετικών περιπτώσεων που έχουν δημοσιευτεί και παράλληλη επιτόπια έρευνα σε εγκατάσταση που έλαβε χώρα κατά το διάστημα εκπόνησης της εργασίας. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι ότι οι εγκαταστάσεις διαδραστικού φωτισμού μπορούν να επιδράσουν στο δημόσιο αστικό χώρο επηρεάζοντας τη χρήση και την ταυτότητά του, εμφανίζοντας παράλληλα σημαντική κοινωνική διάσταση. Ο κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων παρεμβάσεων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονος, καθώς αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των παρεμβάσεων στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους χρήστες/επισκέπτες. Η εργασία αυτή επιδιώκει, τόσο με την καταγραφή αντίστοιχων παραδειγμάτων όσο και με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της μελέτης περίπτωσης που καταγράφονται, να αποτελέσει χρήσιμο ανάγνωσμα για τους σχεδιαστές εγκαταστάσεων φωτισμού που επιθυμούν να εστιάσουν στη διάδραση και την κοινωνική διάσταση του φωτισμού. Σχετικά με την περαιτέρω μελέτη του ζητήματος της διάδρασης και της κοινωνικής διάστασης του φωτισμού, θα μπορούσαν με βάση την παρούσα μεθοδολογία να εξεταστούν ή και να πραγματοποιηθούν και άλλες εγκαταστάσεις σε συνεργασία με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως αρχιτέκτονα και κοινωνιολόγο και συμμετοχή κοινωνικών ομάδων ή σχολείων.
  • The current thesis deals with the topics of interaction and the social dimension of lighting in urban public spaces, reviews lighting interventions in the urban area of cities and specifically the way urban lighting intervenes in space, the interactive part of the relationship with the user/visitor, the creation of different space uses and identities and the social impact. This study explores the possibility of interaction between the user/visitor, the space and the lighting installation. At the same time, the social character of such actions is investigated through user participation and the influence of lighting interventions on relations developed among visitors is examined. Furthermore, the user's involvement during operation is observed and reactions and changes in the behavior of the public are monitored. Also, the possibility of the user participation in more stages of the project such as the design and construction of the installation is examined as well as the effect of the installation on the use and identity of urban space. The study carried out an analysis of relevant cases that have been published and a parallel on-site research at an installation that took place during the study period. The main conclusion that emerges from this study is that interactive lighting installations can affect public urban space by influencing its use and identity, having also an important social dimension. The social character of such interventions is strong as they have a significant role in relations developed between users/visitors. This work aims, both with the review of similar cases and by the findings and conclusions of the case study, to be useful material for designers of lighting installations that want to focus on the interaction and social dimension of lighting. Regarding the further study of the issue of the interaction and the social dimension of lighting, new cases studies could be investigated or realized based on the current methodology, in cooperation with other disciplines such as architects or sociologists and involvement of social or student groups.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.