ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

LIGHTING DESIGN FOR BUILDING FACILITIES OF A RESEARCH INSTITUTE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 256
 7. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ, PhD
 8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ, PhD | ΣΙΓΑΛΑ, ΧΑΡΑ, MSc
 9. Εργαστήρια | Φωτισμός | Ασφάλεια | Ενέργεια
 10. 2
 11. 6
 12. 40
 13. Περιέχει: εικόνες
 14. Σχεδιασμός Έργων Φωτισμού Τόμος Β / Λ. Δούλος, Κωνσταντίνος Μπουρούσης
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό του φωτισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός ερευνητικού ινστιτούτου. Το τεύχος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, στα οποία αναλύονται διάφοροι παράγοντές οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη για τη δημιουργία αυτής της μελέτης. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η δομή και η χρήση του κτιρίου, οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν όσον αφορά τον σχεδιασμό του φωτισμού του και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να ολοκληρωθεί. Επίσης λόγω της πολύπλοκης δομής του κτιρίου, αναλύεται ο τρόπος αντιμετώπισης του φωτισμού σε διάφορες κατηγορίες χώρων, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό του φωτισμού σε εργαστήρια που είναι και οι βασικοί χώροι εργασίας του κτιρίου που μελετάται. Επιπλέον παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του φωτισμού ασφαλείας και οι βασικότεροι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίοι εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών του και της ενεργειακής του απόδοσης. Τέλος γίνεται αναφορά στην επίδραση του φυσικού και τεχνητού φωτισμού και πως αυτή επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία των χρηστών στα εργασιακά περιβάλλοντα.
  • The present thesis refers to the lighting design of a research institute’s premises. It includes eight chapters, each of those is dedicated to the factors that were taken into consideration for this study. More specifically, we analyze the structure and the special use of the building as well as the main objectives which were set for the lighting design. Importantly, we emphasize on the methodology which was used to deliver this project. Given the structural complexity of the building, we focused on the workaround lighting in different room uses. Particular emphasis was given on the lighting design of the laboratories which are indeed the main workplace of the building. Furthermore, we present the design of the emergency lighting and the main cruise power saving modes. These have been set in a way to improve the safety of users and the building’s energy efficiency. Finally, a reference is made to the impact of both natural and artificial lighting and how these affect mental and physical health of people in the workplace.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.