Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

The aesthetic design of modern luminaries (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΣΙΓΑΛΑ, ΧΑΡΑ
 8. ΣΙΓΑΛΑ, ΧΑΡΑ | ΣΚΑΛΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
 10. 1
 11. 7
 12. 13
 13. Περιέχει : ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Η φύση των φωτιστικών σωμάτων δίνει την δυνατότητα να μελετηθούν είτε κατασκευαστικά, είτε φωτομετρικά, είτε ηλεκτρολογικά, είτε αισθητικά. Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τον βιομηχανικό σχεδιασμό των φωτιστικών σωμάτων με τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας των Led. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη λειτουργία σε συνδυασμό με την αισθητική ενός προϊόντος με σκοπό την μέγιστη ωφέλεια. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτισμού του παρελθόντος και του παρόντος και θα μελετηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά στην τελική μορφή του φωτιστικού σώματος. Επίσης, σε αυτή τη συγκριτική προσέγγιση θα γίνει ανάλυση στους κατασκευαστικούς τρόπους εγκατάστασης της νέας τεχνολογίας φωτιστικών. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην μορφή των φωτιστικών ως αντικείμενα του χώρου (αναμμένα ή κλειστά) και όχι στην φωτιστική απόδοση τους. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός των φωτιστικών σωμάτων προσαρμόζεται σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς διάφοροι παράγοντες διαμορφώνουν την τελική μορφή που μπορεί να έχει ένα φωτιστικό σώμα. Αυτοί οι παράγοντες είναι συνδυαστικοί και για την επίτευξη άρτου αποτελέσματος, απαιτείται από τον μελετητή/σχεδιαστή πλήρης και σφαιρική γνώση. Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να συνάδει με την τεχνολογία φωτισμού (σήμερα Led), να αναγνωρίζει τα είδη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να επιτυγχάνει μακροζωία και σωστό φωτιστικό αποτέλεσμα ανάλογα με τις ανάγκες, σε συνδυασμό με το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Όλα τα παραπάνω, προκαλούν λειτουργικότητα του χώρου και προκαλούν τόσο την ανάδειξη όσο και την αναβάθμιση του. Αρχικά θα γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή εξέλιξης των φωτεινών πηγών και στην συνέχεια θα παρουσιαστούν εν συντομία οι φωτεινές πηγές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους έως σήμερα. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η ενσωμάτωση των φωτεινών πηγών στα φωτιστικά σώματα, η εξέλιξη των φωτιστικών σωμάτων και θα τεθεί το ακαδημαϊκό ερώτημα για το ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική αισθητική των φωτιστικών σωμάτων. Πέραν του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, η παρούσα εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε σχεδιαστές φωτιστικών σωμάτων και επαγγελματίες του χώρου της βιομηχανίας καθώς σε όλη την έκτασή της παρατίθενται παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό φωτιστικών σωμάτων αλλά και το πώς διαμορφώνεται η σύνθεση τους.
  • The nature of the luminaries enables them to be studied either constructively, photometrically, electrically or aesthetically. This diploma thesis explores the industrial design of lighting fixtures with the capabilities of the new Led technology.More specifically, there will be a comparison between conventional lighting sources of the past and present and a study of the advantages and disadvantages of the final shape of the luminaire. Also, in this comparative approach, there will be analysis of the constructional ways of installing new lighting technology. The research will focus on the form of luminaries as objects in the space (lit or closed) and not on their lighting performance. The industrial design of the luminaries is adapted based on the latest technology, as various factors affect the final shape that a luminaire will have. These combinatorial factors and in order to achieve high quality results, the researcher/ designer needs to have complete and global knowledge. This means that it has to be in line with the Lighting technology (today’s LED), to recognize the types and technical characteristics, to achieve longevity and the right lighting effect according to the existing needs, in combination with the perfect aesthetic effect. All of the above, result in space functionality as well as highlight and upgrade of the space. Initially, there will be a brief historical flashback to show the evolution of the light sources, and then the light sources with their technical characteristics will be presented briefly. In addition, there will be presentation on the integration of the light sources into the luminaries, the evolution of the lighting bodiesand the academic question of which are the factors that shape the final aesthetics of the luminaries will be posed. This work, besides its use in academia, may be useful to lighting designers and industry professionals since it includes observations and suggestions on the design of lighting fixtures and their composition.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές