Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υφαρπαγή γης. Η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα από το 2010 και έπειτα.

Renewable and non-renewable energy resources and land dispossession. Energy transition in Greece from 2010 to date. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μάκη, Τατιάνα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 218
 7. Βελεγράκης, Γιώργος
 8. Ενεργειακή Μετάβαση | Energy Transition | Απολιγνιτοποίηση | Decarbonisation | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) | Renewable Energy Sources (RES) | Αιολικά Πάρκα | Wind Farms | Υφαρπαγή Γης | Land Dispossession
 9. 1
 10. 50
 11. 31
 12. Περιέχει : εικόνες, σχήματα, διαγράμματα, πίνακες, χάρτες
  • Η παρούσα εργασία αφορά την ενεργειακή μετάβαση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ενώ το χρονικό διάστημα στο οποίο επικεντρώνεται είναι κυρίως η μνημονιακή και η μεταμνημονιακή περίοδος. Ζητούμενο υπήρξε η διερεύνηση του κατά πόσο η τρέχουσα ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή η απολιγνιτοποίηση της ενέργειας και η ταυτόχρονη προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ευνοεί την ανάπτυξη φαινομένων υφαρπαγής γης. Τα ερωτήματα που επιχειρήθηκε να απαντηθούν είναι δύο. Το πρώτο σχετίζεται με το κατά πόσο οι τρέχουσες συνθήκες σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ενεργειακή μετάβαση ευνοούν την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων μορφών υφαρπαγής γης. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το κατά πόσο η επικείμενη απολιγνιτοποίηση έχει σχεδιασθεί ικανοποιητικά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει στις τοπικές κοινωνίες. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως αφενός η ενεργειακή μετάβαση σχετίζεται με την ανάπτυξη φαινομένων υφαρπαγής δημόσιας γης και αφετέρου πως η απολιγνιτοποίηση δεν έχει σχεδιασθεί επαρκώς. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την προώθηση των ΑΠΕ, με περιοχή μελέτης το σύνολο των ελληνικών νησιών και είδος υπό εξέταση τεχνολογίας τα αιολικά πάρκα, τα αποτελέσματα δείχνουν πως έχει ήδη μισθωθεί σε ιδιωτικές εταιρείες ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό φυσικών εκτάσεων, οι οποίες εξαιτίας των όσων προβλέπει η νομοθεσία είναι κατά κύριο λόγο δημόσιες. Ως προς την απολιγνιτοποίηση, τα επίσημα κυβερνητικά κείμενα δεν περιγράφουν λεπτομερώς δομημένες προτάσεις· αντιθέτως αναφέρουν κυρίως έργα που σχετίζονται με ιδιωτικό «επενδυτικό ενδιαφέρον», το οποίο υποδηλώνει την προώθηση της ιδιωτικοποίησης των υφιστάμενων υποδομών. Συνοψίζοντας, η ενεργειακή μετάβαση δύναται να περιγραφεί χάρη σε δύο διαδικασίες. Η μία εξ’ αυτών είναι η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και η άλλη η υφαρπαγή δημόσιων φυσικών εκτάσεων για εγκατάσταση ιδιωτικών αιολικών πάρκων.
  • The present thesis deals with Greece's energy transition, focusing on the memorandum and post-memorandum era. The scope was to investigate whether the current energy transition, the decarbonisation of the energy system and at the same time the promotion of renewable energy sources (RES), favors the development of land dispossession related phenomena. There were two main issues to be researched. The first one focuses on the way through which the energy transition is being actualized and whether it may favor the development and implementation of new forms of land dispossession. The second one is the extent to which Greece’s current decarbonization program has been adequately planned. The results indicate that on the one hand energy transition is related to public land dispossession phenomena while on the other hand decarbonisation has not been adequately analysed. Specifically, as far as RES are concerned, taking as study area all the Greek islands and as sort of technology under examination the wind farms, the results indicate that a remarkably large area of (mainly public) land has already been leased to private companies. As for decarbonisation, the official government documents do not define clearly structured proposals; instead they mainly focus on projects related to private “investment interest”, which indicates the promotion of the privatization of existing infrastructure. In summary, the energy transition could be described through two processes. The first one is the privatization of the energy while the second is the dispossession of public land due to the installation of private wind farms.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές