Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δεικτών για τη διαμόρφωση σχεδίου προσαρμογής στην αστική κλιματική αλλαγή - εφαρμογή για την περίπτωση του θερμικού περιβάλλοντος για το Δήμο Αμαρουσίου

Development of methology and indices for the drafting of adaptation plan to urban climate change-case study for the thermal environment of the Amaroussion Municipality (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βασιλά, Όλγα-Μαρία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Καρτάλης, Κωνσταντίνος
 8. Κοκόσης, Αντώνιος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Αστική Κλιματική Αλλαγή | Σχέδιο Προσαρμογής | Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής | Δήμος Αμαρουσίου | Δήμος Αθηναίων (Γκάζι) | Εξέλιξη Θερμοκρασίας | Διακύμανση Διαφοράς Θερμοκρασίας | Εξέλιξη Υγρασίας, Διακύμανση Διαφοράς Υγρασίας | Εξέλιξη Ταχύτητας Ανέμου
 10. 10
 11. 38
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
  • Σε αυτή την διπλωματική εργασία, θα ασχοληθούμε με την αστική κλιματική αλλαγή, τα σχέδια προσαρμογής πόλεων σε αυτήν καθώς και με τους κλιματικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και παρακολούθηση των κλιματικών τάσεων. Θα ακολουθήσει μία εφαρμογή για την ανάπτυξη σχεδίου προσαρμογής στον Δήμο Αμαρουσίου, ειδικότερα σε ότι αφορά το θερμικό περιβάλλον. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με γενικές έννοιες της κλιματικής αλλαγής, όπως: τι είναι κλιματική αλλαγή και τις διαφορές καιρού και κλίματος. Θα απαντήσουμε στο ερώτημα εάν πρέπει να μετριάσουμε ή να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Θα γίνει μια εισαγωγή στην διερεύνηση της σχέσης «πόλεις και κλιματική αλλαγή». Θα εξηγήσουμε ακόμα τι είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε ενδεικτικά, με σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε πόλεις ανά τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στα βήματα του σχεδίου προσαρμογής στην πόλη του Thunder Bay, στον Καναδά. Η διαδικασία που υιοθέτησε το Thunder Bay, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναγνωρίστηκε διεθνώς και αποτελεί πρότυπο για κάθε πόλη. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ακόμα αναφορά στα σχέδια προσαρμογής της Βαρκελώνης, του Μπρίστολ, του Λονδίνου και της Αθήνας. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα γίνει μία προσπάθεια για την ανάπτυξη σχεδίου προσαρμογής στις θερμικές πιέσεις, του Δήμου Αμαρουσίου. Θα δοθούν γενικές πληροφορίες για τον Δήμο Αμαρουσίου, όπως η τοποθεσία του, η παρουσία πρασίνου και ο πληθυσμός κ.α. Στην συνέχεια, με βάση πληροφορίες από το meteo.gr.gr πραγματοποιείται επεξεργασία μετεωρολογικών παραμέτρων ενδιαφέροντος (θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα ανέμου) στο Δήμο Αμαρουσίου και στο κέντρο των Αθηνών (Γκάζι), με στόχο αφενός μεν την αποτύπωση της θερμικής κατάστασης στην περιοχή μελέτης και αφετέρου τη σύγκρισή της με την αντίστοιχη θερμική κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στους κλιματικούς δείκτες και θα παρουσιασθεί η πρόταση για το σετ κλιματικών δεικτών για το Δήμο Αμαρουσίου. Θα καταλήξουμε με το πέμπτο κεφάλαιο, όπου θα αναφερθούν τα συμπεράσματα της εργασίας
  • In this diploma thesis, we are going to discuss climate change, adaptation plans, and indices of climate change. Moreover, we are going to try to develop an adaptation plan, in the Municipality of Amaroussion. More specifically, in Chapter One, we will introduce terms like: climate change and urban heat island, the differences between climate and weather. We will answer to the question whether we should mitigate or adapt to climate change. We will investigate the relationship between “cities and climate change”. In Chapter Two, we will refer to indicative adaptation plans, from cities in all over the world. More specifically, we will define the steps of the adaptation plan to climate change, of the city of Thunder Bay, in Canada. The procedure that has been developed in Thunder Bay, has been accepted worldwide. In Chapter Two, we also refer to the adaptation plans of the city of Barcelona, Bristol, London and Athens. In Chapter Three, we will try to implement an adaptation plan to the Municipality of Amaroussion. We are going to cite information about the Municipality, such as its location, and population. We will continue with information that are being extracted from meteo.gr.gr, about temperatures and wind speeds of the Municipality of Amaroussion and the center of Athens (Gazi). There is also going to be a comparison between the values of temperatures and wind speeds of the Municipality of Amaroussion and the center of Athens. In Chapter Four, we will introduce climate change indices and we are going to cite thermal climate indices, that have been used up to now. We are also going to propose climate indices for the Municipality of Amaroussion. Last, but not least we will conclude with Chapter Five, with the research findings of the work.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.