Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Environmental pressures and challenges of collective management of Common Natural Resources in protected areas: the case of Mount Hymettus (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μητσιάδης, Νικόλαος
 3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 4. 05 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-05]
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Νικολαΐδου, Σοφία
 8. Ανθοπούλου, Θεοδοσία | Κούτσου, Σταυριανή
 9. Περιβαλλοντικές πιέσεις | Συλλογική διαχείριση | Κοινοί Φυσικοί Πόροι | Υμηττός
 10. 8
 11. 44
 12. Περιέχει: Χάρτες, πίνακες
  • Ο Υμηττός είναι ο ανατολικότερος ορεινός όγκος του λεκανοπεδίου της Αττικής που γειτνιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δόμηση της πρωτεύουσας και των προαστίων της. Παράλληλα είναι μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής σημασίας η οποία λειτουργεί υπό καθεστώς αυξημένης προστασίας ανήκοντας στο δίκτυο Natura 2000. Οι δύο ασύμβατες αυτές καταστάσεις, δηλαδή η θέση μίας προστατευόμενης περιοχής στα σύνορα του έντονου αστικού ιστού της χώρας, τον κάνει να αποτελεί ένα διαρκές πεδίο συγκρούσεων αντικρουόμενων συμφερόντων με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του. Η απουσία ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου προστασίας και η απροθυμία της επίσημης πολιτείας να δώσει λύσεις, ενεργοποίησε την Κοινωνία των Πολιτών να οργανώσει ποικίλες δράσεις προστασίας. Η παρούσα εργασία έρχεται να καταγράψει τις απόψεις μερικών από των σημαντικότερων από αυτές τις δράσεις που συμμετέχουν εθελοντικά στην προστασία του Υμηττού, για τις συγκρούσεις που εμφανίζονται διαχρονικά, όπως και για το πώς μπορούν αυτές να εξομαλυνθούν. Αναδεικνύεται για μία φορά ακόμη το ελλιπές καθεστώς προστασίας, η επιτακτική ανάγκη για την αντικατάσταση του ΠΔ του 2011 και η αποσπασματικότητα των δράσεων, χωρίς την στήριξη του επίσημου κράτους. Η Κοινωνία των Πολιτών στον Υμηττό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να προστατευτεί αυτός ο σπάνιος για την Αττική χώρος. Αναδεικνύονται έτσι ζητήματα δημοκρατίας στους ελευθέρους χώρους ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση τους και για τις επόμενες γενεές. Επιπροσθέτως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το έντονο ενδιαφέρον και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον Υμηττό για να καλυφθούν οι αδυναμίες του κράτους και των ιδιωτών αλλά και για να υπάρξουν συνεργασίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία αυτής της οικολογικά ευαίσθητης περιοχής.
  • Hymettus is the easternmost mountain range of the Attica basin that is adjacent to a greater extent with the construction of the capital and its suburbs. At the same time, it is an area of special natural beauty and environmental importance, which operates under a regime of increased protection belonging to the Natura 2000 network. conflict of interests resulting in its degradation. The lack of a clear legal framework for protection and the reluctance of the official state to provide solutions, activated the Civil Society to organize various protection actions. The present work comes to record the views of some of the most important of these actions that participate voluntarily in the protection of Hymettus, about the conflicts that occur over time, as well as how they can be normalized. The incomplete protection regime, the urgent need to replace the Greek Presidential Decree of 2011 and the fragmentation of actions, without the support of the official state, are highlighted once again. The Civil Society in Hymettus takes initiatives to protect this rare area for Attica. This raises issues of democracy in the free spaces in order to ensure their preservation for future generations. In addition, the intense interest and active participation of citizens in Hymettus could be utilized to cover the weaknesses of the state and individuals but also to have collaborations in order to more effectively protect this ecologically sensitive area.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές