Διερεύνηση Τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Π.Ε. Πέλλας

Investigation of electricity generation technologies from renewable energy sources in the Regional Unit of Pella (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαραντίδης, Χαράλαμπος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Ιψάκης, Δημήτριος
 9. ΑΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΕΛΛΑ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑ
 10. 3
 11. 3
 12. 42
 13. Κυρίως Κείμενο, 46 Γραφήματα, 5 Πίνακες, 13 Χάρτες.
  • Η ενέργεια αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης για τον άνθρωπο, καθώς όσο αναπτύσσει τον πολιτισμό του χρειάζεται συνεχώς μεγαλύτερες ποσότητες. Η συνεχής αυξανόμενη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, οδήγησε στην ανάγκη διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και στην ανεύρεση άλλου είδους πηγών ενέργειας, ικανών να ανταποκριθούν στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας. Αυτές οι πηγές αποτελούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ορίζονται οι ενέργειες που αντλούνται απο τις επαναλαμβανόμενες ροές ενέργειας που εμφανίζονται διαρκώς στο φυσικό περιβάλλον και είναι αστείρευτες. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των καταλληλότερων τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν στην περιοχή της Π.Ε. Πέλλας και η απήχησή τους, με βάση τόσο τα τοπικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όσο και της άποψης της κοινής γνώμης. Στην παρούσα φάση είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ, στην επικράτεια της Π.Ε. Πέλλας, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι φωτοβολταϊκοί και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία συνδέονται άμεσα με την εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνολογιών ΑΠΕ. Πραγματοποιήθηκε λήψη στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και άλλες υπηρεσίες σχετικά με το υδατικό, ηλιακό και αιολικό δυναμικό της περιοχής, καθώς και τα κοινωνικοδημογραφικά της χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η απήχηση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Π.Ε. Πέλλας. Αρχικά εξετάζονται στοιχεία των ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Π.Ε. Πέλλας, καθώς αυτών που υπάρχει η πρόθεση να εγκατασταθούν, βάσει στοιχείων από τις εταιρείες «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) και «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας» (ΡΑΕ), σχετικά με τις ολοκληρωμένες συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ καθώς και αυτών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Στην συνέχεια εξετάζονται οι στάσεις και οι απόψεις των κατοίκων της Π.Ε. Πέλλας σχετικά με τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω ερωτηματολογίων. Πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, οι λύσεις και οι προτάσεις για την προώθηση των ΑΠΕ στην Π.Ε. Πέλλας, των οποίων η δημοσιοποίηση θα προσφέρει σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο επενδυτή, γνώσεις και πληροφορίες οι οποίες θα τον καθοδηγήσουν προς την υλοποίηση έργων κατάλληλης τεχνολογίας.
  • Energy is an essential commodity for man, as as he develops his culture he constantly needs larger quantities. The ever-increasing socio-economic development has led to the need to diversify energy supply and to find other types of energy sources, able to meet the ever-increasing demand, while protecting the environment, in accordance with the principle of sustainability. These sources are renewable energy sources (RES), as defined as energies drawn from the repetitive energy flows that occur continuously in the natural environment and are inexhaustible. The object of the present work is the investigation of the most suitable power generation technologies from renewable energy sources (RES), which can be installed in the area of the Regional Unit of Pella and their impact, based on both the local and natural characteristics of the area, as well as the opinion of the public. At this stage, some RES technologies are installed and operate in the territory of Regional Unit of Pella, the main of which are photovoltaic and hydroelectric stations. The first part of the work presents characteristics of the area, which are directly related to the installation and operation of RES technologies. Data were received from ELSTAT, the Meteorological Service, the Regional Unit of Pella and other services related to the water, solar and wind potential of the area, as well as its socio-demographic characteristics. The second part examines the impact of RES technologies in the Regional Unit of Pella. Initially, elements of RES that are already installed in the Regional Unit of Pella are examined, as well as those who intend to install, based on data from the companies "Hellenic Electricity Distribution Network Operator" (DEDDHE) and "Energy Regulatory Authority" (RAE), regarding the integrated connections of RES stations as well as those located in pending. Then the attitudes and views of the residents of the Regional Unit of Pella are examined on the technologies of electricity generation from Renewable Energy Sources, through questionnaires. Statistical analysis and evaluation of the results in charts is performed. Finally, the conclusions, solutions and proposals for the promotion of RES in the Regional Unit of Pella are presented, the publication of which will offer to every potential interested investor, knowledge and information that will guide him to the implementation of projects of appropriate technology.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές