Πρόταση Δεικτών για τον Προσδιορισμό της Μεταβλητότητας του Κλίματος στην Ελλάδα

Proposal of Indices for the Determination of Climate Variability in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαργαρίτου, Ιωάννα - Ειρήνη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 455
 7. Δριμυλή, Ευσταθία
 8. Τσεσμελής, Δημήτριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. μεταβλητότητα | Ελλάδα | κλίμα | variability | Greece | climate
 10. 1
 11. 28
 12. 184 tables, 412 diagrams included
  • Στην παρούσα εργασία έγινε διερεύνηση της μεταβλητότητας του κλίματος στην Ελλάδα με τη χρήση δεικτών, οι οποίοι εστιάζουν στις αυξομειώσεις τιμών της μέσης, μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας. Τα πρωτογενή μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τους σταθμούς ‘Άραξος’, ‘Ιεράπετρα’, ‘Κόνιτσα’, ‘Λάρισα’, ‘Μίκρα’ και ‘Νέα Φιλαδέλφεια’, για τη χρονική περίοδο 1955-2016. Συνολικά εξετάστηκαν οι χρονοσειρές δεκαέξι δεικτών που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά στην καταγραφή του ετήσιου συνόλου ημερών με μείωση, αύξηση ή διατήρηση της θερμοκρασίας από μέρα σε μέρα. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει την καταγραφή του αριθμού ημερών με συνεχή μείωση ή αύξηση της θερμοκρασίας καθώς επίσης και του αριθμού εναλλαγών αυξομειώσεών αυτής. Η τρίτη ομάδα αφορά στον υπολογισμό των πηλίκων μεταβολής της θερμοκρασίας προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που αυτή σημειώθηκε. Τέλος, η τέταρτη ομάδα αφορά στον υπολογισμό της διαφοράς των δύο ακραίων χαρακτηριστικών τιμών θερμοκρασίας. Με εξαίρεση την πρώτη ομάδα δεικτών για την οποία η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για ετήσια κλίμακα, η διερεύνηση της μεταβλητότητας για τους υπόλοιπους δείκτες πραγματοποιήθηκε τόσο σε ετήσια όσο και σε εποχική και μηνιαία κλίμακα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των χρονοσειρών οδήγησαν στην ένδειξη ότι με την πάροδο των ετών παρουσιάζονται έντονες μεταβολές (αυξήσεις και μειώσεις) των δεικτών που αφορούν το σταθμό ‘Κόνιτσα’, ενώ μεγαλύτερη σταθερότητα παρατηρήθηκε στο σταθμό ‘Λάρισα’.
  • This study was undertaken to evaluate the variability of the climate in Greece using indicators, which focus on the fluctuations of the average, maximum and minimum daily temperature. The primary meteorological data used come from the stations 'Araxos', 'Ierapetra', 'Konitsa', 'Larissa', 'Mikra' and 'Nea Philadelphia', for the period 1955-2016. In total, the time series of sixteen indicators that can be categorized into four groups were examined. The first group refers to the annual total of days with a recorded decrease, increase or stability of the day to day temperature. The second group includes the number of days with constant decrease or increase of the temperature as well as the number of fluctuations recorded. The third group refers to the calculation of the temperature change quotients divided by the corresponding time period. Finally, the fourth group refers to the deviation between extreme temperature’s characteristic value. With the exception of the first set of indicators for which the analyses were conducted on an annual basis, the analyses for the rest of the sets of indicators were conducted on an annual, seasonal and monthly scale. The results of the time series analyses led to the indication that over the years there are strong changes (increases and decreases) of the indicators concerning the station ‘Konitsa’, while greater stability was observed at the station ‘Larissa’.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές