Η ψηφιακή αφήγηση σε γλωσσικές δραστηριότητες με παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Digital storytelling in language learning activities with migrant children (english)

 1. MSc thesis
 2. Μαρτινίδου, Ελένη
 3. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)
 4. 27 February 2022 [2022-02-27]
 5. Αγγλικά
 6. 92
 7. Μακρή, Αικατερίνη
 8. Καρασαββίδης, Ηλίας | Φωκίδης, Εμμανουήλ
 9. Collaborative digital storytelling | 21st century skills | migrant students | educational scenario | Συνεργατική ψηφιακή αφήγηση | δεξιότητες του 21ου αιώνα | μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο | εκπαιδευτικό σενάριο
 10. 3
 11. 65
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες
  • Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογικά καταρτισμένους μαθητές. Για αυτόν τον λόγο, η χρήση της τεχνολογίας έχει αυξηθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα. Ένας άλλος λόγος για την αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών και των ψηφιακών εργαλείων είναι ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Μια από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών είναι η ψηφιακή αφήγηση. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης της ψηφιακής αφήγησης στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό σενάριο βασισμένο στην ψηφιακή αφήγηση για πέντε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι φοιτούν σε τάξη υποδοχής σε ένα δημοτικό σχολείο της Δυτικής Ελλάδας. Η εκπαιδευτική παρέμβαση βασίστηκε σε ανάλυση αναγκών που στηρίχτηκε σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω παρατήρησης στην τάξη και μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με του μαθητές. Μέσω της παρέμβασης, η έρευνα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αναπαριστούν την αφηγηματική δομή στις ιστορίες τους και πώς η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τα αποτελέσματα ενός μαθήματος γραπτού αφηγηματικού λόγου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, οι οποίες εργάστηκαν με συνεργατικό τρόπο για την παραγωγή δύο ψηφιακών ιστοριών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις, την παρατήρηση, την παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και μια ομαδική συζήτηση που διεξήχθη στο τέλος της παρέμβασης αναλύθηκαν ακολουθώντας τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ιστορίες που περιλαμβάνουν τα βασικά δομικά στοιχεία μιας αφήγησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης προώθησε την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και τις ψηφιακές δεξιότητές τους.
  • The growth of computer technologies in the recent years has created an increasing demand for technologically literate students. For this reason, the use of technology has increased in educational settings. Another reason for the increasing use of computers and digital tools is that they can serve the purposes of inclusive education in multicultural environments. To this end, one of the pedagogical approaches that has gained the interest of the researchers is digital storytelling. This research aims to investigate the impact of digital storytelling on educational outcomes by developing an educational scenario based on digital storytelling for five students of migrant background, who attend a reception class in a primary school in Western Greece. The educational intervention was based on a needs analysis that was built on information gathered through classroom observation and semistructured interviews. Through the intervention, the research examined the way that children represent the story structure on their stories and how digital storytelling can be used to bring added value to the outcomes of a narrative writing course. The students worked collaboratively in two groups and produced two digital stories. The information gathered from the interviews, the observation, the monitoring of student performance during the intervention and a focus group discussion that was conducted by the end of the intervention were analyzed following thematic analysis. The findings suggested that the students managed to create meaningful stories that include the basic structural elements of a narrative. Additionally, it was found that the process of digital storytelling promoted their critical thinking and problem solving skills, their communication and collaboration skills as well as their digital skills.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.