Παγκόσμιες και διαπολιτισμικές ικανότητες: Απόψεις, πρακτικές και ανάγκες των εκπαιδευτικών

Global and intercultural competences: Teachers’ perceptions, practices and needs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κατσιούλη, Γλυκερία
 3. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)
 4. 05 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-05]
 5. Αγγλικά
 6. 197
 7. Καρανικόλα, Ζωή
 8. Παλαιολόγου, Νεκταρία | Πλιόγκου, Βασιλική
 9. παγκόσμια ικανότητα | global competence | διαπολιτισμική ικανότητα | intercultural competence | πολυπολιτισμικότητα | multiculturalism | εκπαιδευτικοί ΖΕΠ | ZEP teachers | απόψεις εκπαιδευτικών | teachers’ perceptions | εκπαιδευτικές πρακτικές | teaching practices | ανάγκες | needs
 10. 2
 11. 9
 12. 90
 13. Περιέχει διαγράμματα
  • Οι κοινωνίες εξελίσσονται συνεχώς και τα άτομα πρέπει να ακολουθούν αυτή την εξέλιξη, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα, η οποία είναι εμφανής σε κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών, όπως στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό τους πλαίσιο. Έτσι, για να αναπτυχθούν αυτές οι κοινωνίες, οι άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουν μια σειρά κατάλληλων δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι παγκόσμια και διαπολιτισμική ικανότητα. Η εκπαίδευση δεν διαχωρίζεται από την κοινωνική και επαγγελματική ζωή, οπότε οι μαθητές θα πρέπει να προετοιμάζονται να γίνουν στοχαστικοί και ενεργοί πολίτες και οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την προετοιμασία. Η παρούσα διατριβή ερευνά τις αντιλήψεις, τις πρακτικές και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με την παγκόσμια και διαπολιτισμική ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σημασία της παγκόσμιας και διαπολιτισμικής ικανότητας στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και τη συμβολή των σχολείων στην ανάπτυξή τους. Επίσης, διερευνά τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να ενθαρρύνουν τους μαθητές να γίνουν παγκόσμια και διαπολιτισμικά ικανοί, καθώς και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με αυτές τις ικανότητες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αττικής και συμμετείχαν δεκατρείς δάσκαλοι τμημάτων Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Η ερευνήτρια ακολουθεί τις αρχές της εποικοδομητικής κοσμοθεωρίας και επέλεξε να πραγματοποιήσει μια ποιοτική έρευνα μελέτης περίπτωσης, εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Το χρησιμοποιημένο ερευνητικό εργαλείο ήταν ημι-δομημένη συνέντευξη που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και προκειμένου να εξυπηρετήσει τον ερευνητικό στόχο. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω εφαρμογών webex και skype και τα δεδομένα καταγράφηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν, σύμφωνα με ερευνητικά ερωτήματα. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ΖΕΠ δεν γνωρίζουν αρκετά για τους όρους της παγκόσμιας και διαπολιτισμικής ικανότητας. Ωστόσο, αξιολογούν αυτήν την ικανότητα ως εξαιρετικά σημαντική και αναγνωρίζουν το ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της παραπάνω ικανότητας. Επιπλέον, πιστεύουν ότι οι μαθητές στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να γίνουν παγκόσμια και διαπολιτισμικά ικανοί πολίτες. Όσον αφορά τις πρακτικές τους, οι δάσκαλοι των τάξεων υποδοχής χρησιμοποιούν ευρέως τη συζήτηση, τη διδασκαλία μέσω παιχνιδιού, τη διδασκαλία με χρήση πρότζεκτ και τις κατάλληλες σχετικές στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναπτύξουν παγκόσμια και διαπολιτισμική ικανότητα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί στα ελληνικά σχολεία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την παγκόσμια και διαπολιτισμική ικανότητα και ότι απαιτείται σχετική επιμόρφωση.
  • Societies are constantly evolving and individuals should be developed, in order to be adjusted to the new conditions. Modern societies are characterized of multiculturalism and it is obvious at any aspect of citizens’ life, as their social, educational and working context. So, in order this societies to thrive, people should develop a range of appropriate skills, among which are global and intercultural competences. Education is not separated from social and working life, so students should prepare to become thoughtful and active citizens and educators play a crucial role at this preparation. The present dissertation comes to investigate teachers’ perceptions, practices and needs towards global and intercultural competences. More specific, this study attends to investigate teachers’ perceptions about the need and significance of global and intercultural competences for teachers and students and the contribution of schools to their development, the practices that educators use to encourage students to become global and intercultural competent and teachers’ needs regarding these competences. The research took place at the region of Attica and thirteen ZEP teachers participated at the inquiry. The researcher followed the principles of a constructive worldview and she chose to conduct a qualitative case study research, focusing on a specific geographic region. The used research tool was semi-structured interview which were designed according to relevant literature and in order to serve research aim. Interviews were cared out through the applications of webex and skype and the data were recording and, following, were analyzed, according to research questions. The findings of the research indicate that ZEP educators are not aware enough about the terms of global competence and intercultural competence. However, they evaluate these competences as of great importance and they recognize the role of school at the development of the above competences. Moreover, they believe that students in Greece are not adequate prepared to become global and intercultural competent citizens. As regards their practices, ZEP teachers are widely use discussion, teaching through playing, project-based teaching and appropriate relevant teachers attitudes, in order to encourage students to develop global and intercultural competences. Additionally, participants consider that teachers in Greek schools are not sufficiently prepared about global and intercultural competences and relevant training are needed.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές