Ποιοτική έρευνα για την αντίληψη της διγλωσσίας των παιδιών μεταναστών, από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

A qualitative research on migrant children. How is their bilingualism viewed by their parents and teachers. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πτση, Αλίκη
 3. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)
 4. 05 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-05]
 5. Αγγλικά
 6. 101
 7. Κωστούλας, Αχιλλέας
 8. Τηλιακού, Χρυσάνθη | Αρβανίτη, Ευγενία
 9. bilingualism, family language policies, teacher attitudes | διγλωσσία, πολιτικές οικογενειακής γλώσσας, στάσεις εκπαιδευτικών
 10. 2
 11. 79
 12. Περιέχει 2 πίνακες.
  • Αυτή η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση πτυχών της διγλωσσίας μεταξύ των παιδιών των μεταναστών και προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και τον τρόπο που η διγλωσσία αντιμετωπίζεται από του γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. Χρησιμοποιώντας μια ποιοτική προσέγγιση, επτά γονείς μετανάστες και επτά εκπαιδευτικοί συμμετείχαν μέσα από ημιδομημένες, εις βάθος συνεντεύξεις. Τα δεδομένα της συνέντευξης στη συνέχεια αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι πολύγλωσσες οικογένειες διατηρούν θετικές στάσεις απέναντι στη διατήρηση της μητρικής γλώσσας. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούν όλοι στοχευμένες πρακτικές ανάπτυξης γραμματισμού των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε λάβει ελλιπή έως και καθόλου ενημέρωση σχετικά με τα ευεργετικά αποτελέσματα των δίγλωσσων πρακτικών. Έτσι, δεν ενθάρρυναν τη χρήση και των δύο γλωσσών στα σχολικά περιβάλλοντα, αλλά και χωρίς να δηλώνουν ανοιχτά τη διγλωσσία ως εκπαιδευτικό εμπόδιο. Πρόσθετα ευρήματα που προκύπτουν και συζητούνται αφορούν την ιεράρχηση των αναγκών των μαθητών και την εξέταση των διδακτικών πρακτικών ενίσχυσης.
  • This study aims to investigate aspects of bilingualism among immigrant and refugee children in the Greek education system, and the way bilingualism is viewed by their parents and educators. Through a qualitative approach, seven migrant parents and seven teachers were interviewed using semi-structured, in-depth interviews. The interview data were subsequently analyzed using interpretative phenomenological analysis. The findings suggested that mixed-language families show positive attitudes towards heritage language maintenance. However, not all of them use targeted literacy development practices. According to the results that emerged from the analysis, the majority of the teachers had little to no information about the beneficial effects of bilingual practices. Thus, they did not encourage dual language use, even though they did not openly consider bilingualism as an educational obstacle. Additional findings that arise and are discussed regard the prioritization of students’ needs and examination of reinforcement teaching practices.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.