Διερεύνηση της θερμικής επίδοσης δομικών στοιχείων υπό τη θεώρηση μεταβαλλόμενης τιμής του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της θερμομόνωσης με τη θερμοκρασία

 1. MSc thesis
 2. PAPADIMITRIOU, EIRINI
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 182
 7. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ , ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. θερμική αγωγιμότητα | μεταβολές θερμοκρασίας | θερμομονωτικά υλικά | συντελεστής μείωσης | χρονική καθυστέρηση
 9. 45
 10. 6
 11. 0
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η επιρροή των μεταβαλλόμενων θερμοφυσικών ιδιοτήτων όσον αφορά τη θερμική συμπεριφορά συμβατικών κατασκευαστικών δομών σύνθεσης των κτιριακών κελυφών. Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θερμική απόκριση και επίδοση των θερμομονωτικών υλικών ως προς τη μεταβολή της τιμής του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, με βάση το ισχύον θερμοκρασιακό πεδίο. Συνακολούθως, η μεταβολή του συντελεστή λ της θερμομόνωσης μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό τη θερμική αντίσταση R και το συντελεστή θερμοπερατότητας U των αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πέραν αυτών, οι ως άνω αναφερόμενες εξαρτήσεις μεταβάλλουν τους μηχανισμούς της ροής θερμότητας και τη συνεπαγόμενη θερμική απόκρισή τους έναντι δυναμικώς μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι δυναμικές παράμετροι που αναλύθηκαν είναι ο συντελεστής μείωσης f και χρονική καθυστέρηση φ. Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας, εστιάζουν στην συσχέτιση της τιμής του συντελεστή λ θερμομονωτικών υλικών με την θερμοκρασία, στις μεταβολές της θερμικής αντίστασης R και του συντελεστή U των δομικών στοιχείων με την θερμοκρασία, και τέλος στις διαφοροποιήσεις των δυναμικών παραμέτρων θερμικής απόκρισης f και φ, τόσο σε επίπεδο θερμομονωτικού υλικού όσο και σε επίπεδο δομικού στοιχείου, με βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • The present thesis analyses the influence of variations in thermophysical properties regarding the thermal behavior of conventional structural structures of the composition of building shells. Special emphasis is given to the thermal response and performance of thermal insulation materials with respect to the change in the value of the thermal conductivity coefficient λ, based on the operative temperature. Consequently, the change of the thermal insulation coefficient λ significantly changes the thermal resistance R and the thermal conductivity coefficient U of the structural elements. In addition, the above-mentioned dependencies alter the mechanisms of heat flow and their consequent thermal response to dynamically changing environmental conditions. The dynamic parameters analyzed are the decrement factor f and time lag φ. The results of the diploma work focus on the correlation of the value of the coefficient λ of thermal insulation materials with the temperature, on the changes of the thermal resistance R and the coefficient U of the structural elements with the temperature, and finally on the variations of the dynamic parameters of thermal response f and φ, at the level of thermal insulation material and a of structural element, based on the current environmental conditions.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.