Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία λιμένων

Environmental impact assessment of port construction and operation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 07 Ιουνίου 2020 [2020-06-07]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Επιπτώσεις, Λιμένας, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 9. 23
 10. 16
 11. ΕΙΚΟΝΕΣ:8 ΠΙΝΑΚΕΣ:14
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία λιμένων γενικά, και πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση και αποτύπωση των σύγχρονων τάσεων και πρακτικών σχετικά με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων που ενέχει η μελλοντική κατασκευή και η λειτουργία ενός λιμένα, η αξιολόγηση τους και η καταγραφή μέτρων προστασίας για την άρση τους, με στόχο την επίτευξη βιώσιμων και αειφόρων χαρακτηριστικών. Η μεθοδολογία υλοποίησης της εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια: καταγραφή εισαγωγικών στοιχείων, βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου, καταγραφή του πλαισίου και της ανάγκης περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αποτύπωση συναφών παραδειγμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ανάδειξη των διαφόρων επιπτώσεων αλλά και προοπτικών από την κατασκευή και λειτουργία, παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων από υφιστάμενο λιμένα, ανάλυση της σύγχρονης δομής και του περιεχομένου του περιβαλλοντικού σχεδιασμού ενός λιμένα και εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων. Η συλλογή των δεδομένων για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας προέρχεται από έρευνα του διαδικτύου, επισκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων, αναδρομή σε μελέτες και τεχνικά κείμενα λιμένων.
  • The aim of this diploma thesis is to investigate the environmental impacts during the construction and operation of ports in general, and more specifically, to investigate and capture current trends and practices regarding the control of environmental, social and economic impacts of future construction and operation of a port, their evaluation and recording of protection measures for their removal, with the aim of achieving sustainable characteristics. The methodology for implementing the work includes the following steps: recording introductory data, literature review and analysis of the theoretical background, recording the framework and the need for environmental planning, capturing relevant examples at national and international level, highlighting the various implications and progress. and operation, presentation of specific data from an existing port, analysis of the modern structure and content of the environmental design of a port and ex production conclusions and proposals. The collection of data for the writing of this paper comes from internet research, review of bibliographic data, review of studies and technical port texts.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές