Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ). Η περίπτωση του ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗΣ στον ποταμό Καλαμά.

Impacts of climate change on the operation of small hydroelectric power station. The case study of Gitani at Kalamas river. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κασίμης, Κοσμάς
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Σκουληκάρης , Χαράλαμπος
 8. Νάστος , Παναγιώτης | Ζέρβας , Ευθύμιος
 9. Κλιματική Αλλαγή | Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα
 10. 6
 11. 23
 12. 42
 13. Περιέχει : εικόνες, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, χάρτες, γραφήματα.
  • Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος κόσμος. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένου και της υδροηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να αντισταθμίσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα η χρήση των οποίων ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν αντίκτυπο στις ΑΠΕ, όπως παραδείγματος χάρη στην λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) λόγω της μεταβολής του καθεστώτος ροής στα ποτάμια συστήματα. Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ στον ποταμό Καλαμά του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση μοντέλου προσομοίωσης υδροηλεκτρικών έργων τροφοδοτώντας το με μελλοντικές παροχές του ποταμού οι οποίες προέρχονται από τρία διαφορετικά κλιματικά μοντέλα και δυο διαφορετικά κλιματικά σενάρια. Αν και η μεταβολή των ποτάμιων παροχών θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό δυναμικό λόγω της μείωσης της ηλεκτροπαραγωγής, στην εργασία παρουσιάζεται ότι για την παρούσα περιοχή μελέτης η μελλοντική παραγόμενη υδροηλεκτρική ενέργεια θα είναι ελαφρώς μειωμένη όταν οι διακυμάνσεις της παροχής του ποταμού κυμαίνονται εντός συγκεκριμένου εύρους.
  • Climate change is one of the biggest challenges facing the modern world. Renewable Energy Sources (RES), including hydropower, can offset the dependence on fossil fuels whose use is largely responsible for greenhouse gas emissions. Nevertheless, climate change has direct impacts also on RES, such as on the operation of Small Hydroelectric Plants (SHPs) due to the projected alterations on the flow regime of river systems. In the present Master Diploma Thesis, the impacts of climate change on the GITANI SHP located on the Kalamas River of the Epirus Water District are investigated. For doing so, the utilized hydropower simulation model is triggered by future water discharges that are derived from three different climate models and two different climate scenarios. Although the change of river flows will greatly affect the world’s energy potential due to the reduction of hydroelectricity generation, the specific work shows that for the selected study area the future generated hydropower will be slightly reduced when the fluctuations of the river discharge vary within a certain range.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.