Στάσεις και απόψεις πολιτών για το αστικό πράσινο και τους ποδηλατοδρόμους στο Δήμο Θεσσαλονίκης

 1. MSc thesis
 2. Γγόγκου, Όλγα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Αραμπατζής , Γαρύφαλλος
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Μανίκα, Στέλλα
 9. Αστικό πράσινο | Θεσσαλονίκη
 10. 2
 11. 12
 12. 50
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η έντονη αστικοποίηση σε συνδυασμό με τη γιγάντωση των πόλεων και την άναρχη δόμηση, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη χώρων πρασίνου και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η ύπαρξη χώρων πρασίνου έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς συμβάλλει θετικά στην ψυχική και σωματική του υγεία, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το μικροκλίμα της περιοχής. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη χώρων πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει έννοιες όπως το αστικό πράσινο, το δίκτυο πρασίνου, η βιώσιμη πόλη κ.α. Εξετάζει και αναλύει Ευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης και σχεδιασμού αστικού πρασίνου καθώς και τη χρήση ποδηλάτου και το δίκτυο ποδηλατόδρομων, ως κίνητρο για ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Στη συνέχεια μετά από εκτενή παρουσίαση των χώρων πρασίνου του Δήμου διεξάγεται έρευνα μέσο ερωτηματολογίου στους πολίτες, σε σχέση με τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου, τη σωστή λειτουργία τους, καθώς επανεξετάζει νέους τρόπους αξιοποίησης με μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες και το Δήμο μετέπειτα. Τα αποτελέσματα και οι απόψεις που θα καταγραφούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους τοπικούς φορείς, είτε για την ανάδειξη και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, αλλά και για την ανάδειξη της σημασίας του αστικού πρασίνου με την ενεργή συνεισφορά των πολιτών, με κύριο σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης.
  • The intense urbanization combined with the increasing growth of the cities and the unregulated construction, has brought about lack in green spaces and environmental degradation. The existence of green spaces has a direct impact on the quality of life of the citizens, as it greatly contributes to their mental and physical well-being, while at the same time it improves the environmental conditions and the microclimate of the area. The present paper discusses the existence of green spaces in the municipality of Thessaloniki, as well as the network of cycling lanes which has been created in the past few years. The theoretical framework of the paper includes notions, namely urban greening, green spaces, sustainable city etc. It examines and analyzes European models of development and design of green spaces, as well as the use of cycling and cycling lanes as a motive to a more environmentally friendly means of transport. Next, after a detailed presentation of the green spaces of the municipality, research is conducted among citizens, via a questionnaire, regarding the existing green spaces and their function, as the paper reexamines new ways of exploiting the green spaces to the greater profit of the citizens’ and the municipality’s. The results and the views reported in the paper could be implemented by the local authorities so asτο promote or create new green spaces, or to underline the importance of urban greening with the active contribution of the citizens, aiming at creating a sustainable city.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.