Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΗΥΕ). Η περίπτωση του ΜΗΥΕ Ελεούσας στον Αξιό ποταμό.

Impacts of climate change on the operation of Small Hydropowerc Plants (SHPs). The case of SHP Eleousa on the Axios river. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΖΟΥΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 8. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
 9. κλιματική αλλαγή | Υδροηλεκτρική Ενέργεια | Μικρά υδροηλεκτρικά έργα | φράγμα | Προσομοίωση Υδροηλεκτρικών έργων
 10. 9
 11. 51
 12. περιέχει: κείμενο, φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες
  • Η κλιματική αλλαγή είναι μια σύγχρονη αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα με επιπτώσεις σε όλους τους ανθρωπογενείς τομείς αλλά και στο φυσικό περιβάλλον. Με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, να γίνεται όλο και πιο αισθητός, οι Ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν και υλοποιούν εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και αντίστοιχα εθνικά σχέδια προσαρμογής, με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της γεωργίας, των υδάτινων πόρων και της ενέργειας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται ως το κυριότερο και ουσιαστικότερο εργαλείο για την αποδέσμευση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και για τη μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας, ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η συγκεκριμένη διπλωματική ασχολείται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην λειτουργία Μικρού Υδροηλεκρικού Εργοστασίου (ΜΥΗΕ). Το ΜΗΥΕ μελέτης βρίσκεται στην περιοχή της Ελεούσας, που είναι εγκαταστημένο επί ρου (run-of-river) του ποταμού Αξιού. Για την προσομοίωση του MYHE Ελεούσας, μέσω προγράμματος προσομοίωσης HEC-ResSim, ελήφθησαν υπόψη τα τεχνικά στοιχεία και ο τρόπος λειτουργίας του έργου καθώς και κλιματικοί παράμετροι προκειμένου να μελετηθεί η λειτουργία του έργου για τρία διάφορα κλιματικά σενάρια και για δυο σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCPs). Για τη διερεύνηση της διακύμανσης των μελλοντικών βροχοπτώσεων σε σχέση με το παρελθόν χρησιμοποιούνται οι βροχοπτώσεις που δίνουν τα RCMs για την περίοδο 1971-2000 (hindcast data), περίοδος αναφοράς (Reference Period-RFP). Οι παροχές του ποταμού για τα διάφορα κλιματικά σενάρια και μοντέλα λαμβάνονται από το υδρολογικό μοντέλο E-HYPE, του οποίου η ικανότητα να προσομοιώσει τον ποταμό Αξιό επαληθεύεται βάση ιστορικών δεδομένων. Τέλος, δίνονται αποτελέσματα της μελλοντικής παραγόμενης ενέργειας του ΜΥΗΕ Ελεούσας για το σύνολο των σεναρίων και γίνεται συζήτηση επί των αποτελεσμάτων.
  • Climate change is the current undisputed reality with implications on all man-made sectors but also on the natural environment. As the impact of climate change becomes more and more apparent, European countries are designing and implementing national and regional strategies and corresponding national adaptation plans, with priority given to the health, agriculture, water and energy sectors. Renewable Energy Sources (RES) are considered as the main and most essential tool for decoupling fossil fuels and switching to green energy, i.e. energy produced from renewable non-fossil fuels that are environmentally friendly. The dissertation deals with the effects of climate change on the operation of a Small Hydroelectric Plant (SHP). The SHP is at the area of Eleousa, near Thessaloniki, and is a run-of-river plant on the Axios River. For the simulation of SHP Eleousa, through the simulation model HEC-ResSim, the technical data and the operational specifications of the plant as well as climatic parameters were taken into account in order to study the operation of the plant for three different climate scenarios and two Representative Concentration Pathways (RCPs), namely climate scenarios. The variation of future rainfall in relation to the past is investigated using the rainfall provided by the RCMs for the period 1971-2000 (hindcast data), namely reference period (Reference Period-RFP). The river discharges for the various climate scenarios and models are obtained from the hydrological model E-HYPE, whose ability to simulate the Axios River is validated on the basis of historical data. Finally, results of the future energy produced by the SHP Eleousa are given for all the scenarios and discussion on the final outputs is provided.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές