Ευφυείς Πράσινες Πόλεις: Επαναπροσδιορίζοντας τις πράσινες αρχές σχεδιασμού της Πάτρας

Smart Green Cities: Redefining the green aspects of Patras plan (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 340
 7. ΡΟΔΗ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ
 8. ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Έξυπνη πράσινη πόλη και Smart green city | Αστική προσαρμογή και urban adaption | Πράσινες υποδομές και GIs | Λύσεις βασισμένες στη φύση και NbS
 10. 2
 11. 38
 12. 532
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Αν και η πανδημία COVID-19 αντιπροσωπεύει μια άνευ προηγουμένου διόρθωση πορείας, η παγκόσμια ιστορία και οι τάσεις για την επόμενη δεκαετία δείχνουν έντονα ότι η συνεχής παγκόσμια αστικοποίηση είναι αναπόφευκτη. Η ανθρώπινη κοινωνία από την άλλη αντιμετωπίζει επείγουσες και αλληλένδετες παγκόσμιες κρίσεις κλιματικής αλλαγής, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και απώλειας βιοποικιλότητας οι οποίες προκαλούν και θα συνεχίσουν να προκαλούν περαιτέρω επιπτώσεις παγκοσμίως. Η σημασία των πόλεων τα τελευταία χρόνια κατοχυρώνεται στην παγκόσμια αναπτυξιακή πολιτική με τον αγώνα για την αειφορία να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβεί σε αυτές. Ωστόσο η μορφή των σύγχρονων πόλεων έχει θεωρηθεί πηγή περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και, ως εκ τούτου, έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους πολίτες, τους φυσικούς πόρους, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Η επίτευξη μιας βιώσιμης αστικής μορφής υπήρξε προβληματική είτε θεωρητικά είτε πρακτικά. Η συμπαγής πόλη, η οικολογική πόλη, η πράσινη πόλη, η πράσινη αστικοποίηση και η νέα αστικοποίηση είναι τα πιο ευρέως εφαρμοσμένα βιώσιμα μοντέλα πόλεων. Πολλές προσεγγίσεις αστικής ανάπτυξης τονίζουν επίσης την αξία και το ρόλο των τεχνολογιών μαζικών δεδομένων και των νέων εφαρμογών τους ως προηγμένης μορφής ΤΠΕ στην προώθηση της βιωσιμότητας. Η ρητορική της έξυπνης πόλης δεν ταιριάζει πάντα όμως με την πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων είναι ανάμικτα και ιδιαίτερα φτωχά όταν αυτές οι προσπάθειες καθοδηγούνται από την τεχνολογία και όχι από τους ανθρώπους. Η χρήση της τεχνολογίας θεωρήθηκε ως στόχος αντί για μέσο προκειμένου να καταστούν οι πόλεις μας καθαρές και πιο βιώσιμες. Η καλά σχεδιασμένη, συμπαγής αστική ανάπτυξη, δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντική αξία. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα για τις πράσινες υποδομές (GIs) αναδεικνύονται αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών και των πλημμυρών στις πόλεις και συγχρόνως προσφέρουν πολλαπλά οφέλη. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature based Solutions) μπορούν ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους και να παρέχουν συν-οφέλη στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η συνεργασία με τη φύση και η ενίσχυση του ρόλου των οικοσυστημάτων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι της. Η Έξυπνη Πράσινη Πόλη (Smart Green City) προχωράει ένα βήμα παραπέρα από τον εκσυγχρονισμό της πόλης και όχι μόνο εφαρμόζει τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της αλλά προσπαθεί επίσης να μην επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. Η οικοδόμηση μιας πράσινης και έξυπνης πόλης δεν αποτελεί μόνο σημαντική εξέλιξη για την επίλυση των αστικών προβλημάτων, αλλά και αναγκαίο τρόπο για την επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τελικά οι πόλεις μπορούν να μετατρέψουν την κρίση COVTD-19 σε μια ευκαιρία για να ξαναχτιστούν καλύτερα.
  • Athough, the COVID-19 represents an unprecedented course correction, the world history and trends for the next decade, intensively, show that continuous global urbanization is inevitable. Human society, on the other hand, confronts urgent and interdependent world crises of climate change, ecosystems’s degradation and biodiversity loss that provoke and will continue to provoke further consequences globally. In the last years, cities’s importance consolidate in the world development policy with the struggle for sustainability to be affaceted to a large extent from what it will happen to them. However, the form of modern cities has been considered source of environmental, social and economic problems and, therefore, has negative consequences for civilians, natural resources, ecosystems and the environment. The achievement of a sustainable urban form has been difficult either theoretically or practically. Compact city, green city, green and new urbanization are the most widely applied sustainable cities’s models. Many approaches of urban development emphasize the worth and the role of massive data technologies and their new applications as advanced form ICT in the promotion of viability. The rhetoric of smart cities does not, always, match with the reality however. The results of smart cities’s initiatives are mixed and poor enough when these efforts are being guided from technology and not from people. Use of technology has been considered as a target instead of means so as cities clean and more viable. Well designed, compact urban development, create a huge environmental value. The adjustment constitutes an extremely important component of world reaction in climate change. Measures for green infrastructures (GIs) are being, effectively, featured in the treatment of high temperatures and floods in towns and, at the same time, they offer many benefits. Solutions that are based on nature (Nature based Solutions) can, simultaneously, confront multiple risks and provide the environment and society with co-benefits. Cooperation with nature and the enhancement of ecosystems’s role can contribute to the reduction of effects of climate change and the increase of endurance in comparison with it. Smart green city (SGC) moves a furher step from city’s modernization and, not only it applies technology for the improvement of its people’s life but, it, also tries not to affect the environment, in anegative way. The building of a green and smart city does not, only constitute an important evolution for the solution of urban problems, but also a necessary way for the achievementof a viable urban development. Finally, cities can convert COVID-19 crisis to an opportunity so as to be rebuilded in a better way.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.