Παρεμβάσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε χώρους στρατοπέδων και ζητήματα επανάχρησης και απόδοσής τους στη σύγχρονη πόλη. Μελέτη περίπτωσης “του στρατοπέδου Βελισσαρίου στα Ιωάννινα”.

The reuse of military campgrounds following the interventions of environmental design and the grant of it's use to the contemporary city. The case study of "the Velissarios military campground in Ioannina". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπρίκου, Άννα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 277
 7. Ζαβράκα, Δέσποινα
 8. Ζαβράκα, Δέσποινα | Βιτοπούλου, Αθηνά
 9. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Sustainable Development | Επανάχρηση Στρατιωτικών Εκτάσεων και Regeneration of Military campgrounds | Μητροπολιτικό Πάρκο και Metropolitan Park | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Environmental Design
 10. 2
 11. 69
 12. 30
 13. Περιέχει: Εικόνες, Σχέδια, Πίνακες, Χάρτες.
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια πρόταση για ανάπλαση και επανάχρηση του χώρου του στρατοπέδου Βελισσαρίου στα Ιωάννινα, αφού αυτό παραχωρηθεί στον Δήμο. Λόγω της ραγδαίας αστικής ανάπτυξης της πόλης των Ιωαννίνων προς κάθε κατεύθυνση, ο χώρος αυτός αποτελεί ένα αστικό κενό εντός του πυκνοδομημένου ιστού της πόλης και τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Αρχικά παρουσιάζονται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γίνεται ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες που έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος και παρατίθενται παραδείγματα αναπλάσεων ανάλογων χώρων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ακολούθως παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, κλιματολογικά κλπ). Λόγω της κομβικής θέσης του στρατοπέδου, προτείνονται μία σειρά από παρεμβάσεις στον χώρο που θα συμβάλλουν στην ανάπλαση και αξιοποίησή του με χρήση των αρχών του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Συγχρόνως θα επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση της περιοχής στον αστικό ιστό, και θα συνδεθούν μεταξύ τους οι περιοχές γύρω από το στρατόπεδο που είναι σήμερα αποκομμένες. Προτείνεται η προστασία του υφιστάμενου πρασίνου, η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και η σύνδεσή τους με το παρακείμενο πάρκο Πυρσινέλλα για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και η κατασκευή λίμνης για τις ευεργετικές επιδράσεις του νερού και του πρασίνου στο περιβάλλον. Επιπλέον προτείνονται και σχεδιάζονται: εγκαταστάσεις αθλητισμού, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθεσιακοί χώροι, πλατείες, πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, χώροι στάσης και αναψυχής, κλπ. Θα διατηρηθούν κάποια υφιστάμενα κτίρια (όπως το κτίριο Παλαιού Πολυτεχνείου) και θα κατασκευαστούν νέο Διοικητήριο και κτίρια σχολικών εγκαταστάσεων προβλεπόμενα από το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Για τις διάφορες κατασκευές θα χρησιμοποιηθούν δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, και για τις επιστρώσεις των υπαίθριων χώρων θα χρησιμοποιηθούν υδατοπερατά υλικά. Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, και για την ενεργειακή επάρκεια του χώρου θα χρησιμοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά κύτταρα). Το νερό θα ανακυκλώνεται και θα επαναχρησιμοποιείται. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση θα αποτελούν λειτουργικά εργαλεία του Πρότυπου Πάρκου Ορθής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που φιλοδοξούμε να δημιουργηθεί.
  • The case study presented proposes the redevelopment and reuse of the Velissario military campground in Ioannina, after the grant of it's use to the Municipality. Due to the city’s rapid urban development in every direction, the abandoned military base is considered to be a prohibited area and an urban gap completely cut off from the city that surrounds it. First and foremost, the concept of sustainable development of cities, the legislative framework, the historical background of environmental protection as well as examples of the reuse of other military bases worldwide are mentioned. Secondly, the significant characteristics of the surrounding area (e.g. historical, social, cultural, economical, climatic etc.) are also introduced. Because of the campground’s key position in the city of Ioannina, the interventions presented, according to the environmental design, focus on the sustainable development of the city. Simultaneously, both the campground and the surrounding area will be embedded in the city. The preservation of the existing greenery, the creation of new green areas and their connection with the adjacent Pyrsinella park, for the creation of a Metropolitan Park, as well as the construction of a lake are suggested. Furthermore, the creation of sports and cultural facilities, exhibition areas, squares, hiking and cycling trails, staging areas etc is proposed. The preservation of some of the existing military buildings and the construction of new buildings is suggested. Environmentally friendly structural materials and renewable energy resources will be utilized. Both water and litter created in the park will be recycled and reused so that they compose the Prototype Park of Sufficient Environmental Management that we aspire to create.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.