Οφέλη και συνέργειες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και άλλων μέτρων στον αγροτικό τομέα - πρόταση πολιτικών και μέτρων για την Ελλάδα

Benefits and synergies in tackling climate change from the implementation of the Common Agricultural Policy and other measures in the agricultural sector - proposal of policies and measures for Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τριανταφύλλου, Ελένη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 230
 7. Σέμπος, Ιωάννης
 8. Συγγούνα, Βασιλική | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. ΚΑΠ | CAP | Κλιματική Αλλαγή | Climate Change | Ελληνική Γεωργία | Greek Agriculture | Πράσινη Συμφωνία | Green Deal | Μέτρα | Measures | Παρεμβάσεις | Interventions | Συνέργειες | Synergies
 10. 2
 11. 67
 12. 37
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η Ελληνική Γεωργία εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη στην Κλιματική Αλλαγή, γεγονός που αντανακλά στην παραγωγικότητα, την ποικιλότητα και την ανθεκτικότητά της, στη γονιμότητα των εδαφών, στην ποιότητα και ποσότητα του αρδευτικού νερού, στη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο εισόδημα των παραγωγών, και κατ΄ επέκταση στην ελκυστικότητα και την ευημερία των αγροτικών περιοχών της χώρας μας. Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για τη Γεωργία σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, προωθεί σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, προκειμένου να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση των φιλόδοξων πολιτικών της για το περιβάλλον και το κλίμα. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για την περίοδο 2021-2027, επιδιώκοντας τη μετάβαση σε ένα νέο ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό αγροδιατροφικό μοντέλο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Γεωργία αναζητά το δικό της στρατηγικό προσανατολισμό, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά αφενός στις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου στις σύνθετες προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της παραγωγικής της διάρθρωσης. Η διαγνωστική ανάλυση του πρωτογενή τομέα της χώρας μας ως προς τους ειδικούς στόχους της νέας ΚΑΠ για το κλίμα, τους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης εφαρμογής της, αναδεικνύουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να εξυπηρετηθούν και συνεπώς να οδηγήσουν στην υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις προτείνονται, οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν από τη νέα ΚΑΠ, αξιοποιώντας την “πράσινη αρχιτεκτονική” της, καθώς και αυξημένες συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στις προωθούμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις του νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου Γεωργίας.
  • Greek Agriculture is particularly vulnerable to Climate Change, which is reflected on its productivity, diversity and resilience, soil fertility, quality and quantity of irrigation water, sustainability of agricultural holdings, producers income, as well as to the attractiveness and prosperity of rural areas. EU recognizing the dangers of climate change for agriculture in economic, environmental and social terms, promotes important institutional initiatives, such as the European Green Deal and the European Climate Law, to achieve climate neutrality by 2050, while ensuring the necessary resources to fund its ambitious environmental and climate policies. In this direction utilizes the Common Agricultural Policy (CAP) for the period 2021-2027, attempting the transition to a new resilient, green and digital agri-food model. In this context, Greek Agriculture seeks its own strategic orientation, in order to respond effectively to the increasing pressures of climate change and the complex challenges of competitiveness and sustainability of its productive structure. Diagnostic analysis of the Greek primary sector, in terms of new CAP specific objectives for climate, natural resources and biodiversity, in combination with the evaluation of its previous implementation, highlights the needs and priorities ought to be served and therefore lead to the adoption of the appropriate strategy to tackle climate change. Specific, realistic and effective policy interventions are proposed in order to benefit from new CAP funds, utilizing its “green architecture”, as well as increased synergies with other EU financial instruments, maximizing possible raising awareness and participation of stakeholders in the promoted changes and reforms of the new agri-food model.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.