Διαχείριση του αστικού πρασίνου και της παραποτάμιας έκτασης στην πόλης της Αριδαίας: στάσεις και απόψεις των πολιτών της

Urban green spaces and riverside area of the city of Aridea: attitudes and views of its citizens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παύλου, Ειρήνη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος
 8. Μαρτινόπουλος, Γεώργιος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Αστικό πράσινο | Urban green | Παραποτάμια έκταση | Riverside area | Πολίτης | Citizen | Κοινωνική έρευνα | Social research | Ποιότητα ζωής | Quality of life | Αριδαία | Aridea
 10. 2
 11. 30
 12. 44
 13. Περιέχει : διαγράμματα, εικόνες
  • Οι αστικοί υπαίθριοι χώροι αποτελούν βασικά τμήματα του αστικού ιστού της πόλης διότι δίνουν μία ταυτότητα στην πόλη και αποτελούν το συνδετικό κρίκο αυτής με το δομημένο περιβάλλον της. Στις μέρες μας, οι χώροι πρασίνου, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και παράλληλα σημαντική είναι και η σημασία της φύσης τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό, αισθητικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των πολιτών για τους χώρους αστικού πρασίνου και της παραποτάμιας έκτασης της πόλης της Αριδαίας της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με ένα ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο, με προσωπικές συνεντεύξεις και διανεμήθηκε στους πολίτες της Αριδαίας. Διανεμήθηκαν 561 ερωτηματολόγια από τα οποία έγκυρα ήταν τα 500. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, έγινε με βοήθεια των προγραμμάτων Excel, SPSS και χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πολίτες γενικά δεν είναι ικανοποιημένοι από την ύπαρξη, τη διαχείριση και τις λειτουργίες των χώρων αστικού πρασίνου και της παραποτάμιας έκτασης. Ειδικότερα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι πολίτες είναι από λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι από την οργάνωση των χώρων αστικού πρασίνου και της παραποτάμιας έκτασης, από την αισθητική τους, από την πρόσβαση που έχουν σε αυτούς, καθώς και από την περιποίηση των φυτών.
  • Urban green spaces are key parts of the urban web of the city because they give an identity to the city and they are the connecting link between city and its built environment. Nowadays, green spaces are an integral part of the city and at the same time the purport of nature is important both in environmental and in social, aesthetic and psychological level. The purpose of this issue is the investigation of attitudes and aspects of citizens for urban green spaces and riverside area of the city of Aridea in the regional unit of Pella. The research accomplished according to a specially structured questionnaire, with personal interviews and distributed to the citizens of Aridea city. Were distributed 561 questionnaires, of which 500 were valid. The collected data were processed with the help of Excel, SPSS programs and the methods of descriptive statistic. The results of the survey showed that citizens are generally dissatisfied with the existence, management and functions of urban green spaces and riverside area. Particularly, a very large percentage of citizens are from less to not at all satisfied with the organization of urban green spaces and the riverside area, from their aesthetics, from the access they have to them, as well as from plant care.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.