Στάσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Attitudes and behaviour of Greek consumers towards reuse, preparing for reuse and recycling of waste electrical and electronic equipment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρήγα, Αικατερίνη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Χρόνη, Χριστίνα
 8. Τσεσμελής, Δημήτριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. ΑΗΗΕ | στάση και συμπεριφορά καταναλωτών | προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση | επαναχρησιμοποίηση
 10. 1
 11. 52
 12. 39
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτη
 14. Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ανασκόπηση της αειφορικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα/Παπαδάκη, Μ.
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός” του Ε.Α.Π. Αφορά τη στάση και συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών σε σχέση με την πρόληψη, με την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και για την ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, έχουν προσδιορισθεί ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας και η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις σε σχέση με τη σωστή διαχείρισή τους. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και σε επικίνδυνες ουσίες. Η διαχείρισή τους με πιστοποιημένες μεθόδους κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και περιγράφονται τα εναλλακτικά συστήματα για τη διαχείρισή τους. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε πρακτικές πρόληψης και προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση, καθώς και σε δράσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE RE-WEEE. Εκπονήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου και διερευνήθηκαν οι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών ως προς τα ΑΗΗΕ. Από την επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών δεν επιλέγει να επισκευάσει τις Ηλεκτρονικές και τις Ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες παύουν να λειτουργούν, αλλά προβαίνει στην αγορά νέων. Ομοίως, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αποθηκεύει τις συσκευές τις οποίες αποσύρει, στο σπίτι του. Κρίνεται επιβεβλημένη η πραγματοποίηση συστηματικής εκστρατείας για την ενημέρωση και για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με ποικίλους τρόπους. Επιπλέον σημαντική φαίνεται η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα αναδεικνύουν τα οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας.
  • This postgraduate thesis was prepared in the framework of the Postgraduate Program "Environmental Design" of H.O.U. It regards the attitude and behavior of Greek consumers in relation to prevention, preparation for reuse and recycling of waste electrical and electronic equipment. Waste electrical and electronic equipment (WEEE), in accordance with European and National legislation, has been identified as a priority waste stream and the global community faces enormous challenges in terms of their proper management. They may contain high concentrations of heavy metals and hazardous substances. Their management with certified methods is considered necessary to avoid negative impacts on both the environment and human health. Herein, the current situation for the management of WEEE in Europe and Greece is presented and the alternative systems for their management are described. Particular reference is made to prevention and preparation practices for reuse, as well as to actions that have been implemented within the framework of the EU funded LIFE RE-WEEE project. A survey was conducted utilizing a structured questionnaire. The parameters that influence the attitude and behavior of Greek Consumers towards WEEE were investigated. The analysis of the answers shows that most of the participating consumers (Greek households) do not choose to repair the non-functioning Electronic and Electrical devices, but proceed to the purchase of new ones. Similarly, a significant percentage of respondents store the discarded devices at home. It is imperative to carry out a systematic campaign to inform and raise consumer awareness in a variety of ways. In addition, the implementation of educational programs deems important, as these would highlight the benefits for the society, the environment and the economy, in context with the principles of sustainability.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.