Η συμβολή των Χρηματοδοτικών Εργαλείων και της εθνικής νομοθεσίας στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων οικιακής χρήσης. Η περίπτωση της Κομοτηνής.

The contribution of financial tools and national legislation to the energy upgrade of residential buildings. The case of Komotini. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κιούση, Μαρία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 220
 7. Μαρτινόπουλος, Γεώργιος
 8. Κωτσόπουλος, Σωτήριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Ενέργεια, οικονομική κρίση, κατοικίες, χρηματοδοτικά εργαλεία, θεσμικό πλαίσιο, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, ετήσια μείωση εκπομπών CO2 | Energy, financial crisis, residential buildings, financial tools, national legislation, small scale interventions, energy efficiency certificates, annual emission reduction of CO2
 10. 1
 11. 60
 12. 12
 13. Περιέχει: Πίνακες, Γραφήματα, Εικόνες, Φωτογραφίες
  • Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής είναι η συμβολή των χρηματοδοτικών εργαλείων και της εθνικής νομοθεσίας στην ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κατοικιών. Η έρευνα επικεντρώνεται γεωγραφικά στην περιοχή της Κομοτηνής, δεδομένων των κλιματολογικών συνθηκών, της ρυμοτομίας της πόλης καθώς και του μεγάλου ποσοστού μικρών κατοικιών για φοιτητική εστία. Η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της συμβολής που είχαν τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων οικιακής χρήσης, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, τόσο στην Κομοτηνή όσο και γενικότερα. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα μπορούν επιπρόσθετα να υποβοηθήσουν στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής για την καλύτερη αξιοποίηση αντίστοιχων χρηματοδοτικών προγραμμάτων με απώτερο στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κατοικιών. Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν στοιχεία του ενεργειακού προφίλ των κατοικιών, κατά τη χρονική περίοδο πριν και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2010. Αρχικά, συλλέχθηκαν στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με το κτιριακό δυναμικό και απόθεμα της πόλης, τα υλικά κατασκευής των κτιρίων και το διαχρονικό κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκε η εθνική νομοθεσία σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και ειδικότερα οι διατάξεις του Κ.Θ.Κ και του Κ.Εν.Α.Κ. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στατιστικά στοιχεία μέσω των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, τα οποία αφορούσαν στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, συλλέχθηκαν εκατό πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, από τα οποία αντλήθηκαν στοιχεία όπως το έτος κατασκευής των κατοικιών, η ενεργειακή τους κλάση και οι ετήσιες εκπομπές CO2.Επιπρόσθετα μελετήθηκε η συσχέτιση του είδους και του αριθμού των παρεμβάσεων, με την ετήσια εκπομπή CO2 ώστε να διερευνηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατοικιών. Τέλος, η παρούσα διατριβή διερευνά τη συμβολή των χρηματοδοτικών εργαλείων στη μετατροπή κατοικιών με μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικότερα τα στοιχεία που αφορούν στους χρηματοδοτικούς πόρους, στα κίνητρα των ωφελούμενων, στο πλήθος και στο είδος των επιλέξιμων κατηγοριών.
  • The objective of this dissertation is to study the contribution of financial tools and the national legislation in the energy upgrade of the existing houses. The research focuses geographically on the region of Komotini taking into account the climatic conditions, the street plan of the city and the numerous small student dwellings. The study aims to analyze the contribution of the energy upgrade programs for residential buildings, in order to deduce conclusions that will contribute to the further development of citizens' environmental awareness, both in Komotini and in Greece in general. The results of this analysis could additionally assist in the formulation of an environmental policy that will employ and utilize effectively the respective financial programs with the ultimate goal to reduce the environmental footprint of the houses. The dissertation takes into consideration the recorded data of buildings' energy profile, the period before and after the outbreak of greek financial crisis of 2010.Initially, statistical data were collected by ELSTAT regarding the building stock of the city, the building construction materials and the long-term GDP per capita in the region of the Eastern Macedonia and Thrace. The collected data took into account the national legislation of the buildings' energy upgrade and in particular the provisions of the Buildings' Thermal Insulation Regulation (Κ.Θ.Κ.) as much as the Hellenic Regulation on the Energy Efficiency of Buildings (Κ.Εν.Α.Κ.) Then, statistical data were collected through the small-scale intervention approvals, i.e. interventions referring to the energy upgrade of residential buildings, which took place during the specific period. In addition, one hundred energy efficiency certificates were collected, from which data such as, their energy class and the annual CO2 emissions were derived. Moreover, the correlation of the type and number of the interventions with the annual CO2 emission was studied in order to further investigate the environmental footprint of the houses. Finally, the contribution of the financial tools to the energy upgrade of the residential buildings was studied. Towards this direction, the derived data from the current study were investigated in conjunction with the financial tools and in particular with the data concerning the beneficiaries’ incentives, the number and the type of eligible categories.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.