Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση υδρο-μετεωρολογικών καταστροφών

The impact of climate change on the risk of hydro-meteorological disasters (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αγιαννίδης, Ιωάννης
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Βράννα, Αντιγόνη
 8. Λουπασάκης , Κωνσταντίνος
 9. Κλιματική Αλλαγή | Υδρο-μετεωρολογικές καταστροφές | Πλημμύρες | Ξηρασία | Τυφώνες
 10. 5
 11. 305
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σήμερα, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει διεθνώς τεράστιες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, ξηρασίες, κυκλώνες και χιονοθύελλες. Η ένταση και η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων ακραίων φυσικών φαινομένων παρουσιάζει έντονη αυξητική τάση, γεγονός που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχουν πλέον σημαντικές ενδείξεις επίδρασης της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση ακραίων φυσικών καταστροφών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, γίνεται μία προσπάθεια συσχέτισης της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στις υδρο-μετεωρολογικές καταστροφές, όπως τις πλημμύρες, τους τυφώνες και τους κυκλώνες. Η διερεύνηση αυτής της συσχέτισης βασίζεται σε μία εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών με το αντικείμενο επιστημονικών μελετών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, και τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένων στρατηγικών αντιμετώπισης των συνεχώς δριμύτερων υδρο-μετεωρολογικών καταστροφών.
  • Today, humanity is facing enormous natural disasters, such as floods, droughts, cyclones, and blizzards. The intensity and frequency of occurrence of such extreme natural phenomena show a strong upward trend, a fact that has been of particular concern to the scientific community. There is now significant evidence of the impact of global climate change on the occurrence of extreme natural disasters. In the present work, an attempt is made to correlate the intensity and frequency of extreme events with the problem of climate change, with particular emphasis on hydro-meteorological disasters, such as floods, hurricanes and cyclones. The investigation of this correlation is based on an extensive literature overview of relevant scientific studies. The results demonstrate the magnitude of the problem of climate change in Greece, Europe and the world, and emphasize the need to create integrated strategies to deal with the increasingly severe hydro-meteorological disasters.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές