Περιβαλλοντική αξιολόγηση εμπορικών κτιρίων με έμφαση στη κατανάλωση ενέργειας

Environmental assessment of commercial buildings focused on energy consumption (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μώρος, Ιωάννης
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 162
 7. Γιαμά , Ευφροσύνη
 8. Αραμπατζής , Γαρύφαλλος | Δήμας , Αθανάσιος
 9. Περιβαλλοντική αξιολόγηση | Μέθοδοι αξιολόγησης κτιρίων, BREEAM, LEED | Κατανάλωση ενέργειας | Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας
 10. 12
 11. 65
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Τα εμπορικά κτίρια καταναλώνουν υψηλή ποσότητα ενέργειας, η οποία αφορά τη χρήση ενέργειας πρωτίστως για σκοπούς θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες των κτιρίων. Η χρήση ενέργειας στα εμπορικά κτίρια αποτελεί μεγάλο μέρος της παγκόσμιας και περιφερειακής ζήτησης ενέργειας. Η εργασία εστιάζει στο θέμα της περιβαλλοντικής αξιολόγησης των εμπορικών κτιρίων με έμφαση στη κατανάλωση της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες των εμπορικών κτιρίων σε σχέση με άλλα κτίρια, θα μελετηθεί η κατανάλωση ενέργειας των εμπορικών κτιρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και τον κόσμο βάσει περιβαλλοντικών δεικτών, κλιματικών δεδομένων, και των σταδίων ανάλυσης κύκλου ζωής τους και θα εντοπιστούν σημεία όπου είναι απαραίτητο να γίνουν παρεμβάσεις δίνοντας έμφαση στη χρήση της ενέργειας. Έπειτα πραγματοποιείται σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας εμπορικών κτιρίων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Θα αναλυθούν οι μέθοδοι περιβαλλοντικής πιστοποίησης BREEAM, LEED, GBTool, CASBEE και Estidama καθώς επίσης και τα εργαλεία αυτών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση των μεθόδων BREEAM και LEED εξετάζοντας μελέτες περιπτώσεων πιστοποιημένων εμπορικών κτιρίων. Ο στόχος είναι ανά κατηγορία εμπορικών κτιρίων και ανά είδος περιβαλλοντικού εργαλείου να γίνει αναφορά στο κριτήριο της εξοικονόμησης της ενέργειας. Στα πλαίσια της εξέτασης των μεθόδων αξιολόγησης μελετώνται περιπτώσεις πιστοποιημένων εμπορικών κτιρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο κατά τις μεθόδους BREEAM και LEED. Οι δύο μέθοδοι περιβαλλοντικής αξιολόγησης παρουσιάζονται, αναλύονται και συγκρίνονται μεταξύ τους και βάσει αυτών προτείνεται ένας οδηγός για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε εμπορικά κτίρια. Προτείνονται μέτρα μείωσης των επιπτώσεων αυτών, τα οποίοι βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, σε αποδοτικά συστήματα εξοπλισμού όπως τα συστήματα αυτοματισμού, HVAC και ο αποδοτικός φωτισμός.
  • Commercial buildings consume a high amount of energy, which concerns the use of energy primarily for heating, cooling and lighting in order to offer the appropriate conditions of thermal and visual comfort to the users of the buildings. The use of energy in commercial buildings is a big part of global and regional energy demand. The paper focuses on the environmental assessment of commercial buildings with emphasis on energy consumption. In this context, the peculiarities of commercial buildings in relation to other buildings will be analyzed, the energy consumption in both Greece and the world will be studied based on climatic conditions and their life cycle analysis stages and points will be identified where necessary interventions emphasizing the use of energy. The environmental assessment of commercial buildings based on indicators will be examined. The BREEAM, LEED, GBTool, CASBEE, Estidama environmental certification methods as well their tools will be analyzed. The BREEAM and LEED methods will then be compared by examining case studies of certified commercial buildings. The aim is to refer to the criterion of energy saving by category of commercial buildings and by type of environmental tool. In the context of the examination of the evaluation methods, cases of certified commercial buildings are studied both in Greece and in the world. Environmental assessment methods are presented, analyzed and compared with each other and based on them a guide is proposed to reduce energy consumption in commercial buildings. Measures to reduce these effects are suggested which are based on innovative technologies and the utilization of renewable energy sources, in efficient equipment systems such as automation systems, HVAC and efficient lighting.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.