Επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και πιθανός συσχετισμός με την κλιματική αλλαγή

Effect of meteorological parameters on air pollution and possible correlation with climate change (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζαχάρης, Ευάγγελος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. Σέμπος , Ιωάννης
 8. Ατμοσφαιρική ρύπανση | μετεωρολογικοί παράγοντες | κλιματική αλλαγή | συντελεστής γραμμικής συσχέτισης
 9. 3
 10. 13
 11. 53
 12. Περιλαμβάνει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα και εικόνες
  • Η εργασία αυτή ξεκινά δίνοντας βασικές πληροφορίες για τη δομή και τη σύσταση της γήινης ατμόσφαιρας όπως τα χημικά στοιχεία που την απαρτίζουν και τα χαρακτηριστικά των στρωμάτων από την τροπόσφαιρα ως την ανώτερη ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, οι πηγές και η συνεισφορά των διαφόρων ρύπων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, τα σωματίδια PM, τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και το όζον, στο φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σημειώνονται οι επιπτώσεις που έχουν οι ρύποι στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον . Σημαντικό ρόλο στην αύξηση και τη διασπορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέχουν οι μετεωρολογικοί παράγοντες όπως η ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου, η θερμοκρασία, η θαλάσσια αύρα, η ευστάθεια και αστάθεια της ατμόσφαιρας, η βροχόπτωση, για τους οποίους παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και πώς αυτά αποτυπώνονται στην περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Ακόμα, αναλύονται τα αίτια της κλιματικής αλλαγής και ο ρόλος των θερμοκηπικών αερίων, των σωματιδίων και των νεφών στο θερμικό ισοζύγιο ακτινοβολίας της ατμόσφαιρας. Αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ξηρασία, οι καύσωνες, οι αυξομειώσεις στις βροχοπτώσεις και η επίδρασή τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση με ειδική αναφορά στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας. Στο πειραματικό μέρος ερευνώνται οι συσχετίσεις των ρύπων με τους μετεωρολογικούς παράγοντες για επιλεγμένους σταθμούς του Λεκανοπεδίου μέσω στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson και της απλής γραμμικής παλινδρόμησης απ’ όπου εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά την ισχυρή συσχέτιση των πρωτογενών ρύπων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το μονοξείδιο του αζώτου (NO), με την ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου και τις πολύ ισχυρές συσχετίσεις του όζοντος (Ο₃) με την ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία. Διερευνάται ο ρόλος των θερμοκρασιακών αναστροφών και της αστάθειας καθώς και η επίδραση ακραίων φαινομένων όπως οι θερμές εισβολές σκόνης και οι έντονες βροχοπτώσεις στις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου.
  • This work begins by giving basic information about the structure and composition of the earth's atmosphere such as the chemical elements that make it up and the characteristics of the layers from the troposphere to the upper atmosphere. Then, this work presents the characteristics, sources and contribution of various pollutants such as carbon monoxide, PM particles, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone to air pollution and the effects of pollutants. in human health and the environment. An important role in the increase and spread of air pollution is played by meteorological factors such as wind speed and direction, temperature, sea breeze, stability and instability of the atmosphere, rainfall, for which their special characteristics are presented and how these characteristics are recorded in the area of the Attica Basin. The causes of climate change and the role of greenhouse gases, particles and clouds in the thermal balance of atmospheric radiation are also analyzed as well as the effects of climate change such as global warming, extreme weather, drought, heat waves, fluctuations in rainfall and their impact on air pollution, with special reference to the eastern Mediterranean region and Greece. In the experimental part, we investigate the correlations of pollutants with meteorological factors for selected stations of the Attica Basin, through statistical analysis calculating the Pearson correlation coefficient and the simple linear regression from which important conclusions are drawn concerning strong correlations between carbon monoxide (CO) and nitrogen monoxide (NO), with wind speed and direction and very strong correlations of ozone (Ο₃) with sunshine and temperature. The role of temperature reversals and instability as well as the effect of extreme phenomena such as hot dust invasions and heavy rainfall on concentrations of air pollutants in the Attica Basin are investigated.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.