Βελτιωτικές Τεχνολογίες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ameliorating Technologies in Energy Production (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δρίζης, Ελευθέριος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. Σκουληκαρης, Χαράλαμπος
 8. Παπαευθυμίου, Σπυρίδων | Σκουληκαρης, Χαράλαμπος
 9. Βελτιωτικές Τεχνολογίες | Πτολεμαΐδα V | μείωση ενεργειακής έντασης
 10. 2
 11. 27
 12. 29
 13. περιέχει 51 εικόνες, 29 πίνακες, 0 διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία εστιάζει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής, στην ανάλυση της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής και στη διερεύνηση βελτιωτικών τεχνολογιών σε σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και ιδίως λιγνίτη. Αρχικά γίνεται μια σύντομη επισκόπηση στης μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το 2050, του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια, και το Κλίμα, του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για το 2050 και της Νέας Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισημαίνονται οι θεσμικές δράσεις καθώς και η επιβεβλημένη ανάγκη σημαντικής μείωσης της ενεργειακής έντασης του ενεργειακού τομέα που θα οδηγήσει σε περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση τεχνικών περιορισμού των εκπομπών στην πηγή και η αύξηση των επιδόσεων των μονάδων αυτών. Τέλος, γίνεται μια τεχνο-οικονομική σύγκριση βελτιωτικών τεχνολογιών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας και εξέταση πιθανών εναλλακτικών λύσεων λειτουργίας της υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικής μονάδας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V που προβλέπεται, βάση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, να σταματήσει να λειτουργεί με καύσιμο τον λιγνίτη το 2028. Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν: Αποδοτικότερες τεχνολογίες, αντικατάσταση καυσίμου, αεριοποίηση λιγνίτη, εφαρμογή μεθόδων δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και συγκαύση λιγνίτη με βιομάζα.
  • This research investigates the recent developments in energy production in the scope of climate change, the analysis of Greek energy sector and the amelioration of technologies in power plants that operate with fossil fuels and mostly lignite. To begin with, a brief bibliographical overview in various ways of energy production is presented. Then the research highlights the institutional actions, within the framework of The Greek National Plan for Energy and Climate, The European Energy Map for 2050 and the European Green Deal, and point out that the abatement of energy intensity is a decisive factor to curb carbon emissions. By means of increasing efficiency in power plants, the capture, transportation and storage of CO2, and the gradual replacement of fossil fuel-based power plants with greener sources of energy production, the goals of 2050 could be achieved. Furthermore, this research seeks to explore reduction techniques in the source, the methods of improving the CO2 capture rate and the increase of performance in power plants. Finally, a techno-economic comparison of the aforementioned techniques takes place in the case study of the newly constructed lignite-based Greek power plant, Ptolemais V. The plant, according to the National Plans de-carbonization program, is expected to operate without lignite by the year 2028. The case-scenario consists of: Advanced efficiency techniques, gasification of lignite, carbon capture and storage, switch to natural gas turbine, and biomass and lignite co-firing.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές