ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΓΓΙΟΥ

Environmental planning of urban open landscape with small-scale interventions in the wider area of the Byron Society park in the Sacred Town of Messolonghi. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μουρκογιάννη, Διονυσία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Ζαβρακα, Δέσποινα
 8. Μερεση, Αικατερίνη
 9. βιοκλιματικός σχεδιασμός | ελάχιστες επεμβάσεις
 10. 30
 11. 20
 12. εικόνες χάρτες σχέδια
 13. Μέσα Επικοινωνίας / Αγγελική Μακρή
  • Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή αρχών του αειφορικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού στο επίπεδο του αστικού πρασίνου μέσω ελάχιστων επεμβάσεων επί του ήδη υπάρχοντος φυσικού τοπίου με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής. Το πάρκο ενδιαφέροντος βρίσκεται στην Ι.Π. Μεσολογγίου, αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο του Πάρκου της Βυρωνικής Εταιρίας και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης αλλά και της λιμνοθάλασσας. Στην αρχή γίνεται αναφορά στα οφέλη του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και στις βασικές αρχές, δίνοντας το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η πρόταση ανάπλασης. Το προς ανάπλαση οικόπεδο επαφύεται της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και αποτελεί περιοχή σχετικά πρόσφατα ενταγμένη στο σχέδιο, η ευρύτερη περιοχή του πάρκου αποτελούσε μέρος της λιμνοθάλασσας σήμερα όμως αποτελεί χερσαίο τμήμα της περιοχής «Πλώσταινα». Αναλύοντας το συνολικό πλαίσιο ένταξης του οικοπέδου στην πόλη μαζί με τα στοιχεία του μικροκλίματος και της κατάστασης ακολουθείται μια πορεία μελέτης και ανάλυσης από το γενικό στο ειδικό μέσω έρευνας πεδίου και βιβλιογραφίας με στόχο την πληρέστερη κατανόηση και εν συνεχεία σχεδίαση ενός χώρου «ωφέλιμου» για την περιοχή. Συμπερασματικά, ο χώρος του πάρκου ενώ αποτελεί σχεδιασμένο χώρο πρασίνου έχει εγκαταλειφθεί και η μη συντήρηση αυτού, μεταξύ άλλων παραγόντων, το έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη και μη χρήση του από τους κατοίκους της περιοχής, συχνό φαινόμενο στις ελληνικές πόλεις. Ακολουθώντας όμως τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού επιδιώκεται η επανάχρησή του με τη βέλτιστη εμπειρία για τους επισκέπτες του.
  • This thesis discusses the implementation of sustainable and bioclimatic design on a level of urban green spaces through minimal interventions on the existing natural landscape with a view to providing renewal to the area. The park in question lies in the Sacred Town of Messolonghi and is set around the park of the Messolonghi Byron Society, close to both the city center and the lagoon. The thesis first deals with the benefits of environmental design and basic principles, setting the theoretical framework on which the reshaping proposal was based. The land to be reshaped is found close to the Lagoon of Messolonghi and has recently been included in the town plan. The greater area around the park used to be part of the lagoon, however today it belongs to the residential area called “Plostena”. By analyzing the overall integration framework of the land in the town plan, along with the microclimate and its state, a top-down study and analysis is followed through field research and bibliography, in order to fully understand and consequently design a space that will be beneficial for the area. In conclusion, the area of the park, although designed as a green space, has been deserted and, among others, the lack of conservation has led to its abandonment and a state of no-use by the residents of the city, which is not a rare case in Greek cities. By applying the principles of bioclimatic design, we aim to propose a new use ensuring the best experience for its visitors.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.