Κατάρτιση σχεδίου προσαρμογής στην αστική κλιματική αλλαγή με έμφαση στην αστική θερμική νησίδα - εφαρμογή για το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας

Drawing up a plan for urban climate change with emphasis on the urban heat island - implementation for the wider urban complex of Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 14 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-14]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Καρτάλης, Κωνσταντίνος
 8. Καρτάλης, Κωνσταντίνος | Αγγελόπουλος, Χρήστος
 9. Κλιματική αλλαγή και Climate change | Αστική Θερμική Νησίδα και Urban Heat Island | Θερμικό περιβάλλον και Thermal environment
 10. 2
 11. 17
 12. 53
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
 14. Τόμος Α΄: Περιβαλλοντική Τεχνολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
  • Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου προσαρμογής στην αστική κλιματική αλλαγή, κυρίως δε σε ό,τι αφορά στο θερμικό περιβάλλον και στην αστική θερμική νησίδα, για το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Αρχικά, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το θερμικό περιβάλλον και έπειτα καταγράφονται οι θερμικές πιέσεις κατά την τρέχουσα περίοδο αλλά και διαχρονικά. Με γνώμονα τις μετρήσεις τεσσάρων μετεωρολογικών σταθμών (Γκάζι, Μαρούσι, Περιστέρι και Μαρίνα-ΣΕΦ) καταγράφονται οι μεταβολές στο θερμικό περιβάλλον κατά την τελευταία δεκαετία και ακολούθως γίνεται χωρική κατάταξη των προτεραιοτήτων που προκύπτουν με βάση τις πιέσεις που δέχεται το θερμικό περιβάλλον σε χρονική κλίμακα. Σε επόμενο στάδιο αξιολογείται η επίδραση των κτιριακών δομών στην περιοχή μελέτης και γίνεται χαρτογραφική αποτύπωση χωρικών ενοτήτων με βάση δύο συνιστώσες, την κάλυψη γης και τη λευκαύγεια των υλικών επιφανείας. Στο στάδιο αυτό γίνεται μια διαμόρφωση κλιματικών ζωνών, σύμφωνα με το σύστημα Stewart-Oke, 2012 με τη βοήθεια της εφαρμογής WUDAPT (http://www.wudapt.org/). Στη συνέχεια, παρατίθενται μοντέλα των ροών θερμότητας και αξιολογείται η συνεισφορά τόσο των μοντέλων αυτών, όσο και της χρήσης δορυφορικών δεδομένων για τη μελέτη του θερμικού περιβάλλοντος. Ακόμα, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της χρήσης δεικτών της θερμικής άνεσης και προτείνεται καταλληλότερος δείκτης για την περιγραφή της επικρατούσας κατάστασης του θερμικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Στο τελευταίο κεφάλαιο, προτείνονται και περιγράφονται μέτρα για την προσαρμογή στην αστική κλιματική αλλαγή, όσον αφορά την περιοχή μελέτης, δίνοντας έμφαση στην αστική θερμική νησίδα, ειδικότερα δε στην έντασή της. Τα προτεινόμενα μέτρα αναφέρονται σε επίπεδο συνοικίας αλλά και μεγαλύτερων χωρικών ενοτήτων.
  • The purpose of this diploma thesis is to draw up a plan for adaptation to urban climate change, particularly with regard to the thermal environment and the urban thermal island, for the wider urban complex of Athens. Ιnitially, the factors that influence the thermal environment are presented, and then the thermal pressures are recorded in the current period but also over time. Based on the measurements of four meteorological stations (Gazi, Maroussi, Peristeri and Marina-SEF) the changes in the thermal environment during the last decade are recorded and then the spatial classification of the priorities resulting from the pressures of the thermal environment on a time scale is made. In the next stage, the impact of building structures in the study area is assessed and mapping of spatial units based on two components, land cover and whiteness of surface materials is made. At this stage, a climate zone is being developed, according to the Stewart-Oke system (2012), with the help of WUDAPT (http://www.wudapt.org/). Heat flow models are then presented and the contribution of both these models and the use of satellite data to study the thermal environment are evaluated. Furthermore, the significance of the use of thermal comfort indicators is highlighted and a more appropriate indicator is suggested for describing the prevailing thermal environment conditions in the study area. In the last chapter, measures are proposed and described for adaptation to urban climate change, with regard to the study area, with emphasis on the urban thermal island, in particular on its intensity. The proposed measures refer to district level as well as to larger spatial units.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.