ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

SUSTAINABLE PLACE BRANDING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 8. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΖΑΒΡΑΚΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 9. ανταγωνιστική ταυτότητα | place branding | ταλαντούχοι άνθρωποι | τουρισμός | οικονομικές επενδύσεις | ανθρώπινο δυναμικό | βιωσιμότητα | βιώσιμη ανάπτυξη | εξάγωνο βιώσιμης ανταγωνιστικής ταυτότητας | αξία της επωνυμίας
 10. 1
 11. 1
 12. 65
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα των στρατηγικών προώθησης του χώρου υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας (Sustainable Place Branding). Για να δομηθεί σωστά το περιεχόμενο του, σχετικά, νέου όρου κρίνεται αναγκαία μία ανασκόπηση στο περιεχόμενο των χωρικών προωθητικών στρατηγικών (Place Branding) και σε αυτό της βιωσιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Και τα δύο αυτά πεδία χαρακτηρίζονται από νεφελώδεις ορισμούς και αρκετά ασαφές περιεχόμενο, χρησιμοποιούμενο από πολλούς φορείς και για διαφορετικούς λόγους, με ελκυστικό όμως περιεχόμενο, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τον καθένα. Το place branding ως τακτική, χρησιμοποιήθηκε και ακόμα χρησιμοποιείται, από χώρες, πόλεις ή περιοχές που συστηματικά προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο, επενδύσεις και τουρισμό. Να εδραιώσουν δηλαδή, καλή φήμη και επί της ουσίας να δομήσουν μια ισχυρή ανταγωνιστική ταυτότητα του τόπου. Η εργασία δανείζεται τη θεωρία του εξαγώνου της ανταγωνιστικής ταυτότητας του χώρου του Anholt (2006) για να συνοψίσει όλη τη θεωρία του Place Branding στον χάρτη της ανταγωνιστικής ταυτότητας και να σηματοδοτήσει τα έξι κανάλια επικοινωνίας των περιοχών (προϊόντα, πολιτικές επιλογές, επενδύσεις, πολιτιστικά, άνθρωποι και τουρισμός). Η βιωσιμότητα και βιώσιμη ανάπτυξη ξεδιπλώνεται ως παράλληλη θεωρία μέσα από τον ορισμό της Brudtland και το τρίπτυχο της κοινωνίας – οικονομίας – περιβάλλοντος για τους ανθρωποκεντρικούς ή της ανθεκτικότητας – προσαρμοστικότητας – μεταλλακτικότητας για τους οικοκεντρικούς. Καθορίζονται οι βασικές αρχές βιωσιμότητας και παρουσιάζονται οι δείκτες της, οι οποίοι όταν επιλέγονται με σωστό τρόπο, μπορούν να βοηθούν στον εντοπισμό των προβλημάτων, ή να αποτυπώνουν διαφορές που απορρέουν από αλλαγές νομοθεσιών, πρακτικών, στρατηγικών κλπ. Όσο ελκυστικό και αν είναι το περιεχόμενο της βιωσιμότητας, χρειάζεται προσοχή, γιατί το ασαφές περίγραμμά του το καθιστά ευάλωτο και επικίνδυνο να μείνει μία φιλοσοφική προσέγγιση χωρίς εφαρμογή. Με την αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας των δύο πεδίων, η σύμπραξη των βιώσιμων στρατηγικών προώθησης του χώρου παρουσιάζεται με τη βοήθεια του χάρτη της βιώσιμης ανταγωνιστικής ταυτότητας και με τον τρόπο που τα έξι κανάλια επικοινωνίας μπορούν να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Εφαρμόζονται οι αρχές της βιωσιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στα προϊόντα, τις πολιτικές επιλογές, τις επενδύσεις, τα πολιτιστικά, τους ανθρώπους και τον τουρισμό. Καταγράφονται για κάθε κατηγορία οι στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν για βέλτιστα αποτελέσματα με απώτερο σκοπό την συνολική, ενδυνάμωση του βιώσιμου εξαγώνου της ανταγωνιστικής ταυτότητας. Από τα συμπεράσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι φορείς, οι εταιρείες, οι άνθρωποι και όσοι εμπλέκονται στους έξι τομείς καλλιεργούν την επικοινωνία μεταξύ τους, προσπαθούν να προσαρμόζονται στην αγορά και τις πιέσεων που αυτή έχει, προάγουν τη συμμετοχικότητα και τη κοινωνική δικαιοσύνη, επιδεικνύουν αυτό – οργάνωση, διατηρούν υψηλές αξίες, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, κάνουν χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχεδιάζουν βιοκλιματικές υποδομές , επιμετρούν με κατάλληλους δείκτες τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και συνεχώς εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες. Καθίσταται σαφές ότι η βιώσιμη ανάπτυξη κάθε μιας κατηγορίας συμβάλλει θετικά στο branding του τόπου. Ο επισκέπτης που βιώνει μία δυνατή εμπειρία από τον τόπο, τα εξαγόμενα προϊόντα που λειτουργούν ως άριστοι πρεσβευτές , οι πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη φήμη του τόπου, οι πράσινες επενδύσεις που προάγουν την καινοτομία και δημιουργούν νέα ερευνητικά κέντρα στο τόπο που αναφέρονται, ο πολιτισμός του, η υλική και άυλη κληρονομιά του που διαμορφώνει τις πόλεις του σήμερα και τέλος οι ίδιοι οι πολίτες ενός τόπου, συμπληρώνουν τη ταυτότητα του τόπου για ένα βιώσιμο place branding. Περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση μπορεί να λάβει χώρα σε κάθε μία από τις έξι κατευθύνσεις της βιώσιμης ανταγωνιστικής ταυτότητας ή να μελετηθεί το εξάγωνο της ανταγωνιστικής ταυτότητας σε διαφορετική κλίμακα. Επιπλέον μπορούν να υλοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων για διάφορες περιοχές.
  • This paper deals with the issue of Place Branding from the point of sustainability view (Sustainable Place Branding). In order to properly structure the content of this relatively new term, a review of Place Branding content and that of sustainability and sustainable development is necessary. Both of these fields are characterized by cloudy definitions and rather vague content, used by many actors and for different reasons, but with surprising attractive content, whatever that means for everyone. Place branding as a strategy, has been used and is still used, by countries, cities or regions that methodically try to attract people, investment and tourism. In other words, to establish a good reputation and build a strong competitive identity of the place. The paper uses the hexagon theory of competitive identity of place of Anholt (2006) to summarize the whole theory of Place Branding on the competitive identity map and to mark the six communication channels of the regions (products, policy choices, investments, culture, people and tourism). Sustainability and sustainable development unfold as a parallel theory through the definition of Brudtland and the three bottom line of society - economy - environment for human – centric approach or resilience - adaptability - mutability for eco – centric one. The basic principles of sustainability are defined and its indicators are presented, which when selected correctly, can help identify problems, or capture differences resulting from changes in legislation, practices, strategies, etc. No matter how attractive the content of sustainability is, it’s crucial, because its vague context makes it vulnerable and dangerous to end up a philosophical approach without any application. Expatiation of the theory of the two fields has taken place. The synergy of sustainable place branding is presented with the help of the map of sustainable competitive identity and the way all six communication channels can be developed in a sustainable way. The principles of sustainability and sustainable development apply to products, policies, investments, culture, people and tourism. The strategies that can be followed for optimal results with the ultimate goal of strengthening the overall sustainable hexagon of the competitive identity are recorded for each category. The findings of the research show that actors, companies, people and those involved in the six sectors cultivate communication with each other, try to adapt to market pressures, promote participation and social justice, demonstrate self - organization, maintain high values, create new jobs, make use of renewable energy sources and design passive - energy infrastructure, measure environmental performance with appropriate indicators and continuously educate participants. It’s obvious that sustainable development of each category contributes positively to place branding. The visitor with strong experience from the place, the sustainable exported products as excellent ambassadors, the political decisions affecting place's reputation, green investments that promote innovation and create new research centers in place, its culture , its tangible and intangible heritage that forms cities of today and finally citizens themselfs, complete the place identity for sustainable place branding. Further research and penetration can take place in each of the six channels of sustainable competitive identity or study the hexagon of competitive identity at different scales. In addition, case studies can be implemented for different areas.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.