Βελτιστοποίηση Συστημάτων Κοινοχρήστων Ποδηλάτων με τη Χρήση Ανάλυσης Σύζευξης

Optimization of Bicycle-Sharing Systems with the Use of Conjoint Analysis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κύρκου, Μαρία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 146
 7. Ναλμπάντης, Δημήτριος
 8. Παλάντζας, Γεώργιος | Δήμας, Αθανάσιος
 9. Συστήματα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) | Bicycle Sharing Systems (BSS) | Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα | Sustainable Urban Mobility | Ενεργή Κινητικότητα | Active Mobility | Βελτιστοποίηση | Optimization | Ανάλυση Σύζευξης | Conjoint Analysis | Προσομοίωση Αγοράς | Market Simulation | Μεταφορές | Transportation
 10. 1
 11. 18
 12. 99
 13. 30 Εικόνες, 42 Σχήματα, 12 Πίνακες
  • Tα Συστήματα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ), την τελευταία δεκαετία έχουν συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν μία δημοφιλή στρατηγική για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για την εξυπηρέτηση των καθημερινών μετακινήσεων, ενσωματώνοντας το ποδήλατο στο σύστημα μεταφορών, καθιστώντας το πιο βολικό και ελκυστικό για τους χρήστες. Η εφαρμογή τους όμως δεν είναι πάντα επιτυχημένη, με τους βανδαλισμούς και τη χαμηλή χρήση να αποτελούν τα συνηθέστερα προβλήματα. Ως συνέπεια, ορισμένα συστήματα παύουν τη λειτουργία τους, ενώ αρκετά αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης των ΣΚΠ, με στόχο την αύξηση της χρήσης τους. Τα ΣΚΠ αποτελούνται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία μπορούν να παραμετροποιηθούν. Με τη χρήση της Ανάλυσης Σύζευξης (Choice Based Conjoint [CBC]), η οποία χρησιμοποιείται στο μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων, διεξήχθη έρευνα στην οποία συμμετείχαν 104 άτομα. Μέσω της μεθόδου υπολογίστηκαν οι τιμές «σπουδαιότητας» των χαρακτηριστικών των συστημάτων και οι τιμές «χρησιμότητας» των επιπέδων των χαρακτηριστικών. Επιπλέον διεξήχθη προσομοίωση αγοράς μέσω της οποίας υπολογίστηκε η κατανομή των μεριδίων των προτιμήσεων μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών εφαρμογών συστημάτων. Η ανάλυση έδειξε πως ενώ η αποδοχή είναι αρκετά υψηλή, η πιθανότητα χρήσης δεν είναι αντίστοιχα υψηλή. Ο υψηλός βαθμός επικινδυνότητάς που απέδωσαν οι συμμετέχοντες στις αστικές μετακινήσεις με το ποδήλατο ενδεχομένως να αποτελεί το σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης των ΣΚΠ. Η CBC ανάλυση έδειξε πως μεταξύ των επτά χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν, η υποδομή είχε την υψηλότερη σπουδαιότητα με ποσοστό 25,95%, ακολουθούμενη από τη χρέωση με ποσοστό 15,78%. Τέλος, από την προσομοίωση αγοράς προέκυψε πως το μερίδιο προτιμήσεων ενός συστήματος μπορεί να αυξηθεί από το 25,61% στο 74,39% με την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων ακόμη και αν δεν γίνουν άλλες παρεμβάσεις βελτίωσης.
  • In the past decade, Bicycle Sharing Systems (BSS), have attracted worldwide attention as they are a popular strategy for promoting sustainable urban mobility. They can offer an alternative means for commuting, by integrating bicycle into the urban transportation system and by making it convenient and attractive to the users. However, their implementation is not always successful, with vandalism and low usage being the most common problems. Subsequently, some systems shut down, while many others fail to deliver the expected benefits. In this dissertation, an attempt is made to explore the possibilities of optimizing BSS, with the aim of increasing their use. The systems offer a service which consists of a set of attributes, which can be configured accordingly in order to meet user’s needs. With the use of Choice Based Conjoint (CBC) analysis, which is a marketing technique used to develop and improve products, an online survey was conducted with the participation of 104 people. The analysis calculated the importance values of the attributes and the utility values of each attribute’s levels. A market simulation was conducted in order to calculate the distribution of preference shares between different alternative BSS applications. While the acceptance overall was quite high, the probability of use was not accordingly high. The high degree of risk posed by participants in urban cycling may be the most important limiting factor in the development of BSS. The CBC analysis showed that among the seven characteristics examined, infrastructure had the highest importance at 25.95%, followed by the type of charging at 15.78%. Finally, the market simulation showed that the share of preferences of a system can be increased from 25.61% to 74.39% with the construction of a network of bike lanes even if no other improvement interventions are made.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές