Μεταβαλλόμενα φυσικά όρια και περιοχές εγκατάστασης προσφύγων: Μεθοδολογία Σχεδιασμού Καταλυμάτων και Γειτονιάς σε Προσφυγικό Καταυλισμό με Βάση Περιβαλλοντικά Κριτήρια - Μελέτη Περίπτωσης: ΚΥΤ Μόριας Λέσβου

Changing natural boundaries and areas of refugee settlement: Refugee Camp Shelter and Neighborhood Typology Planning Methodology Based on Environmental Criteria - Case Study: Moria (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βάλλη, Ευδοκία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 236
 7. Ζαβράκα, Δέσποινα
 8. Χατζηδάκης, Νικόλαος | Δήμας, Αθανάσιος
 9. βιοκλιματική αρχιτεκτονική | bioclimatic, sustainable architecture | προσφυγικά καταλύματα | refugee accommodation | καταλύματα έκτακτης ανάγκης | emergency shelters | σχεδιασμός | planning
 10. 14
 11. 47
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα, φωτογραφίες, χάρτες και σχέδια
 13. "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοιχτών Χώρων, Τόμος Α,"/ Αμούργης, Γιάννας, Ευαγγελινός, Καλογερας, Καλογήρου, Helmle, Αθήνα, 2001
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι σχεδιαστική πρόταση μίας βασικής βιοκλιματικής και με μειωμένες ενεργειακές ανάγκες τυπολογίας γειτονιάς και των επιμέρους καταλυμάτων που την αποτελούν καθώς και η μελέτη του προσφυγικού φαινομένου και του πώς επιδρά χωρικά στην εκάστοτε περιοχή εγκατάστασης των προσφύγων. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν προτείνεται απλά μία τυπολογία γειτονιάς αλλά αναδεικνύεται η μεθοδολογία με βάση την οποία θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε καταυλισμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Αρχικά μελετήθηκε το προσφυγικό φαινόμενο, υπάρχοντες καταυλισμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έγινε έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν καταυλισμό λειτουργικό. Εκτός αυτών, μελετήθηκαν διάφορα παραδείγματα προσφυγικών καταλυμάτων, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των χωρών προέλευσης προσφύγων, όπως και συμβατικά βιοκλιματικά κτίρια. Έτσι προέκυψε η σχεδιαστική πρόταση της τυπικής γειτονιάς- κοινότητας και οι τυπολογίες καταλυμάτων. Παράλληλα, όσον αφορά τα καταλύματα, προτείνονται δύο εντελώς διαφορετικά υλικά, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, η παρούσα έρευνα αποτελεί έναν οδηγό που μπορεί μελλοντικά να συμβάλει στη δημιουργία καταυλισμών που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους τους ενώ πληρούν τα κριτήρια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αφού αναλύονται μία προς μία οι παράμετροι που θα αντιμετωπιστούν ανά περίπτωση, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας πληροφορίες και γνώσεις από διαφορετικά πεδία.
  • The purpose of this dissertation is the design proposal of a bioclimatic and low-energy consumption of the neighborhood typology and the individual accommodations that make it up and the study of the refugee phenomenon and how it affects spatially in each refugee settlement area. It should be emphasized that in fact this research is not just a neighborhood typology that is proposed but the methodology based on which it could be adapted to any camp. The methodology followed is as follows: Initially, the refugee phenomenon was studied, existing camps in Greece and abroad and research was done on the characteristics that make a camp functional. In addition, various examples of refugee accommodation, the traditional architecture of refugee countries, as well as conventional bioclimatic buildings were studied. That way resulted the design proposal of the typical neighborhood-community and the typologies of accommodation. At the same time, in terms of accommodation, two completely different materials are proposed, which serve different needs. Thus, the present research is a guide that can in the future contribute to the creation of camps that offer better living conditions to their residents while meeting the criteria of environmental planning, after analyzing one by one the parameters that will be addressed on a case by case basis, combining and utilizing information and knowledge from different fields.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές