«Απόψεις των κατοίκων για τις ιδιωτικοποιήσεις των υποδομών και συσχέτιση με τις πολιτικές τους απόψεις»

"Citizens' views on infrastructure privatization and correlation with their political views" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 358
 7. ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 9. ιδιωτικοποίηση | υποδομές | απόψεις πολιτών | ΣΔΙΤ | privatization | infrastructure | citizens opinions | PPP
 10. 1
 11. 19
 12. 19
 13. Περιέχει : εικόνες, πίνακες, διαγράμματα
 14. «Κοινωνική Αποδοχή της Ιδιωτικοποίησης των Υποδομών»/Νικολιδάκη Μ.
  • Η παρουσία του φαινομένου της ιδιωτικοποίησης στον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στους τομείς των υποδομών γίνεται συνεχώς εντονότερη τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα της ολοένα αυξανόμενης μεταβολής υποδομών, οι οποίες βρίσκονταν (ή ήταν συνυφασμένες) υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους και οι οποίες πλέον περιέρχονται σε σημαντικό βαθμό τόσο στην χρηματοδότηση όσο και στην διαχείριση στον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί γεγονός. Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκεται να παρουσιαστεί, διαμέσου της καταγραφής των απόψεων των κατοίκων του Ν. Αττικής, οι οποίες αφορούν τον πολιτικό τους προσανατολισμό σε σχέση με την ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα ιδιωτικοποίησης υποδομών, η σημερινή κατάσταση στην Αττική με εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αλληλεπίδρασης των δύο μεταβλητών. Για τη συλλογή πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκαν 400 ερωτηματολόγια που συλλέχτηκαν στο Ν. Αττικής. Η ανάλυση των στοιχείων χωρίζεται σε τρία μέρη: το πρώτο μέρος αναλύει το ενδιαφέρον των πολιτών για την οικονομία της χώρας και την προτίμηση τους σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των έργων υποδομής. Το δεύτερο μέρος αναλύει το βαθμό προτίμησης δημόσιων ή ιδιωτικών υποδομών και τις απόψεις των πολιτών για την ποιότητα και το κόστος υποδομών που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν μελλοντικά. Στο τρίτο μέρος οι κάτοικοι καταθέτουν το βαθμό εμπιστοσύνης στην σημερινή κυβέρνηση σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις.
  • The phenomenon of privatization in Greece and especially in the infrastructure sector is becoming increasingly intense in recent years. The picture of the ever-changing infrastructure, which were (or were intertwined) under the supervision and control of the State and which are now falling to a significant degree in both financing and management in the private sector, is a fact. In the present research work, it is sought to present, through the recording of the views of the inhabitants of Attica, which concern their political orientation in relation to their awareness of environmental issues, the current situation in Attica by drawing conclusions, which are expected to confirm the existence of an interaction of the two variables. For the collection of information, 400 questionnaires were used that were collected in the Prefecture of Attica. The analysis of the data is divided into three parts: the first part analyzes the citizens' interest in the country's economy and their preference for the financing and management of infrastructure projects. The second part analyzes the citizens' preference of public or private infrastructure and their views on the quality and cost of infrastructure that has been privatized or will be privatized in the future. In the third part, the residents of Attica express the degree of confidence in the current government regarding the privatizations.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές