Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης - Διερεύνηση Σεναρίων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Χαμηλών Κτιρίων Κατοικίας στο Μεσογειακό Κλίμα σε Κτίρια Υψηλών Επιδόσεων

NZEB - Energy Retrofit of Low Rise Residential Buildings to High Performance Buildings, in the Mediterranean Climate (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. ΚΑΝΤΖΙΟΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ
 8. ΓΙΑΜΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 9. Παθητικό Κτίριο | Ανακαίνιση Κτιρίων | Εξοικονόμηση Ενέργειας | ΚΣΜΚΕ | Passive House | Retrofit | Energy Saving | ZEB | NZEB | PHPP | High Performance Buildings
 10. 10
 11. 138
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχέδια
  • Σήμερα, η ιδέα των Κτιρίων Μηδενικής (ΚΜΕ) ή Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) είναι ιδιαίτερα γνωστή και διαδεδομένη, παρόλα αυτά η μεταφορά της στις καινούργιες κατασκευές και στις ανακαινίσεις κτιρίων έχει μικρή απήχηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παρούσα εργασία αφορά στην αναζήτηση και ανάδειξη ρεαλιστικών τεχνικών λύσεων, που μπορούν να εφαρμοστούν στην ανακαίνιση χαμηλών κτιρίων κατοικιών, σε χώρες με ήπιο Μεσογειακό κλίμα. Η μελέτη στοχεύει σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο τύπο κατοικιών στην Νότια Ευρώπη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως με την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, όπως αυξημένη θερμομόνωση, υψηλών επιδόσεων ανοίγματα με εξωτερικό σκιασμό, νυχτερινό δροσισμό, μηχανικό αερισμό, μικρές Α/Θ και παραγωγή ΖΝΧ με ηλιοθερμία, τα κτίρια κατοικιών μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την ενεργειακή ζήτηση και επιπλέον να επιτύχουν τον στόχο του Μηδενικού Ισοζυγίου Ενέργειας (Net ZEB) με την προσθήκη μικρής επιφάνειας φωτοβολταϊκών. Η διάχυση που παρουσιάζει αυτός ο τύπος κτιρίου σημαίνει ότι, οι λύσεις που παρουσιάζονται μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος και παράλληλα να αποτελέσουν ένα οδηγό για τον σχεδιασμό νέων κτιρίων σε χώρες με Μεσογειακό κλίμα.
  • The concept of Zero (ZEB), Net Zero (Net ZEB) or nearly Zero (NZEB) energy buildings is very well known and widespread, but until this day this idea has a very small appeal in new constructions and retrofits of buildings. Under this conditions, this study tries to identify and point out a series of realistic technical solutions, which can be adopted in the retrofit of low rise residential buildings, in Mediterranean countries. The focus of this study is in single and double storey detached houses as they represent one of the most widespread type of residential buildings in Mediterranean climates. The results of the study show that by implementing the suggested measures, such as increased levels of thermal insulation, high performance windows with exterior shading, night ventilation, heat recovery ventilation, small heat pumps and DHW production with solar thermal collectors - residential buildings can decrease significantly their energy demand and furthermore with the addition of a small area of PV, they can become Net Zero Energy Buildings (Net ZEB). The popularity of the type of building used in this study is very wide spread, meaning that the suggested solutions can be used in the retrofit of a large part of the existing building stock and also act as a guide in the design process of new buildings, in Mediterranean climates.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές