Διερεύνηση της αποδοχής των αυτόνομων οχημάτων από τους μετακινούμενους

Survey investigating the acceptance of autonomous vehicles (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σαράντη, Παναγιώτα Γεωργία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 181
 7. Μηλιώτη, Χριστίνα
 8. Βατικιώτης, Λεωνίδας | Δήμας, Αθανάσιος
 9. Αυτόνομο όχημα | Autonomous vehicle | ερωτηματολόγιο | questionnaire | αυτονομία | autonomy | παλινδρόμηση | regression
 10. 1
 11. 1
 12. 29
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Τα τελευταία χρόνια η έρευνα σχετικά με τα αυτόνομα οχήματα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και ολοένα και εξελίσσεται. Παρά τις πολυάριθμες έρευνες σχετικά με τα πιθανά οφέλη των αυτόνομων οχημάτων, μέχρι στιγμής λίγα είναι γνωστά για τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την αποδοχή ή την απόρριψη των οδηγών αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας. Η αποδοχή από τους τελικούς χρήστες θα είναι καθοριστική για την εκτεταμένη ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων. Η μακροπρόθεσμη αποδοχή μπορεί να βλάπτεται εάν η αρχική αποδοχή βασίζεται σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες που αναπτύσσονται πριν οι άνθρωποι αλληλεπιδράσουν με αυτά τα συστήματα. Η καθιέρωση ρεαλιστικών προσδοκιών σχετικά με τις επιδόσεις του αυτοματισμού στην οδήγηση και στη μετακίνηση, αλλά και η αλληλεπίδραση των χρηστών (μετακινούμενων) με τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να μελετηθεί, καθώς μπορεί να είναι σημαντικοί παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη αποδοχή της αυτοματοποίησης στην οδήγηση. Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται η έννοια του Αυτόνομου οχήματος και παρουσιάζονται τα επίπεδα των αυτόνομων οχημάτων και παραδείγματα λειτουργίας τους. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στα νομικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του αυτόνομου αυτοκινήτου και παρατίθενται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων με βάση τη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή και χρήση αυτών των οχημάτων έναντι των συμβατικών Ι.Χ αλλά και μιας υπηρεσία χρήσης τους, βάσει ερωτηματολογίου που διαμοιράστηκε. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, λοιπόν, παρατίθενται τόσο μία θεωρητική προσέγγιση στο όλο ζήτημα της χρήσης του αυτόνομου αυτοκινήτου, όπως προέκυψε από τη σχετική βιβλιογραφία, όσο και τα αποτελέσματα από ανάλυση παλινδρόμησης και τα στατιστικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, άλλα και η αξιολόγηση των πορισμάτων αυτών με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.
  • In recent years, research into autonomous vehicles has grown exponentially and is evolving. Despite numerous studies on the potential benefits of autonomous vehicles, so far little is known about the factors that will influence the acceptance or rejection of drivers of this emerging technology. End-user acceptance will be crucial for the extensive development of autonomous vehicles. Long-term acceptance can be damaged if initial acceptance is based on unrealistic expectations that develop before people interact with these systems. The establishment of realistic expectations regarding the performance of automation in driving and movement, but also the interaction of users (moving) with autonomous vehicles should be studied, can be important factors for the long-term acceptance of automation in driving. This report analyses the concept of Autonomous Vehicle and presents the levels of Autonomous Vehicles and examples of their operation. In addition, extensive reference is made to the legal issues that may arise with the use of this technology and the advantages and disadvantages of using the autonomous car are listed and the factors that affect the acceptance of autonomous vehicles based on the literature are listed. Next, the factors that influence the selection and use of these vehicles compared to conventional cars and a service for their use are investigated, based on a questionnaire that was shared. In this thesis, therefore, there is a theoretical approach to the whole issue of the use of the autonomous vehicle/car, as it emerged from the relevant literature, as well as the results from regression analysis and the statistical conclusions that emerged from the processing of completed questionnaires, and the evaluation of these findings with the corresponding observations.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.