Τεχνικές Αντιμετώπισης Ρύπανσης Σε Βαριά Βιομηχανία: Η περίπτωση της Βιομηχανικής Επεξεργασίας Νικελίου

Pollution Control Techniques In Heavy Industry: The Case Study of Industrial Nickel Processing (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 163
 7. ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 8. ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
 9. αντιρρυπαντικές τεχνολογίες | anti-pollution technologies | βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές | best available techniques | νικέλιο | nickel | πολυκριτηριακή ανάλυση υποστήριξης αποφάσεων | multi-criteria decision support analysis
 10. 8
 11. 54
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Οι διεργασίες που εφαρμόζονται για την παραγωγή νικελίου συνοδεύονται από έκλυση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων στον αέρα, την θάλασσα και την γη. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και εναρμόνισης με τις υφιστάμενες οδηγίες για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων στις εν λόγω βιομηχανίες, είναι επιτακτικό να εφαρμοστούν αντιρρυπαντικές τεχνολογίες που να μειώνουν στο ελάχιστο δυνατό τις εκπομπές αυτές. Με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχει μία πληθώρα διαθέσιμων τεχνικών που δύνανται να εφαρμοστούν σε κάθε φάση της παραγωγής του νικελίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή νικελίου στην Ελλάδα, η οποία μετράει πλέον των 50 ετών, καθώς οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα διάφορα τμήματα της παραγωγής χρήζουν πιθανώς είτε αναθεώρησης είτε αντικατάστασης, προκειμένου η εν λόγω βιομηχανία να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις εκπομπών ρύπων. Η ανάγκη ταυτοποίησης και ιεράρχησης των πιο αποδοτικών τεχνικών/επενδύσεων σε διαθέσιμες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες για το εργοστάσιο παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα οδήγησε στην προτεινόμενη προσέγγιση, ήτοι την εφαρμογή πολυκριτηριακών μεθόδων υποστήριξης αποφάσεων. Με βάση δεδομένα από το εργοστάσιο, καθώς και μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, επελέγη η εφαρμογή δύο πολυκριτηριακών μεθόδων (AHP και PROMETHEE). Για τον σκοπό αυτό, καθορίστηκαν οι βέλτιστες διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνικές για την πρόληψη και μείωση των ρύπων, και επελέγησαν τα κριτήρια (περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά), βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην μείωση των ρύπων αρχικά στις περιστροφικές καμίνους, έπειτα στις ηλεκτροκαμίνους και εν συνεχεία στις φάσεις επεξεργασίας των πρώτων υλών. Συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή των πολυκριτηριακών μεθόδων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση και ιεράρχηση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στην βιομηχανία παραγωγής νικελίου.
  • The processes used for nickel production cause the release of large amounts of pollutants into the air, sea and land. For reasons of environmental protection, and to keep harmonize with existing directives to reduce emissions in the nickel industry, it is imperative to apply anti-pollution technologies to minimize the above emissions. Based on European directives, there are a variety of best available techniques that can be applied at almost every stage of nickel production. The production of nickel in Greece, which is more than 50 years old, shows interest, as the anti-pollution technologies applied in the various parts of the production probably need to be revised or replaced, in order for the plant to meet the new emission requirements. The need to identify and prioritize the most efficient techniques / investments in available anti-pollution technologies for the nickel plant in Greece has led to the proposed approach, namely the application of multi-criteria decision support methods. Based on data from the plant, as well as via literature research, the application of two multi-criteria methods (AHP and PROMETHEE) was selected. For this purpose, the best available techniques (alternatives) for the prevention and reduction of pollutants were identified, and the appropriate criteria (environmental, economic, technical and social) were selected, in order to perform the analysis. The results show that priority should be given to the reduction of pollutants first in the rotary kilns, then in the electric furnaces and finally in the processing phases of the raw materials. It is concluded that the application of multi-criteria methods is a useful tool for the evaluation and prioritization of anti-pollution technologies in the nickel industry.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.