ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΘΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ

Environmental Planning and Designing of the Central Square of Vathi, in Ithaca. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 13 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-13]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
 8. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Ανάπλαση | Rehabilitation | Βιοκλιματικός Σχεδιασμός | Bioclimatic Design | Κεντρική Πλατεία | Central Square
 10. 50
 11. 10
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Βαθέως της νήσου Ιθάκης με στόχο τη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς τις εργασίες διαμόρφωσης μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού βασισμένο στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Οι ρυθμοί της ζωής με την αυξανόμενη αστικοποίηση, την έντονη χρήση του αυτοκινήτου, και την οικονομία βασισμένη κυρίως στον τουρισμό είναι ικανοί να καταστρέψουν τη θετική εικόνα, με αρνητικές επιπτώσεις στον φυσικό χώρο και τις οικονομικές και κοινωνικές δομές. Στο κέντρο της πόλης του Βαθέως αυτά τα αποτελέσματα είναι προφανή. Οι νέες μορφές των κτιρίων με υλικά και αντικείμενα που δεν συνδέονται μεταξύ τους ή με τις παραδοσιακές κατασκευές, η έλλειψη χώρου, το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και η μείωση του πληθυσμού διατάραξαν την αίσθηση ισορροπίας που υπήρχε. Ο βαθμός υποβάθμισης είναι ορατός σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και προσωπικής ζωής των κατοίκων του νησιού. Η ανισορροπία επικεντρώνεται στο ζήτημα του τουρισμού, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζεται αρνητικά λόγω της απόκλισης της περιοχής. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελεί συνδυασμό έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας αλλά και επιτόπιας έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία αλλά και από το διαδίκτυο, σχετικά με την ανάλυση εννοιών, παραδειγμάτων και της νομοθεσίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση όχι μόνο της υπό μελέτη περιοχής αλλά και του ευρύτερου χώρου σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρόταση σχεδιασμού με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με λεπτομερή ανάλυση των παρεμβάσεων που αφορούν την ανάπλαση της πλατείας. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο είναι ήπιες, όπως η χρήση κατάλληλων υλικών και η φύτευση. Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία.
  • The subject of postgraduate diploma thesis is the redevelopment of the Vathi Central Square of the island of Ithaca, aiming at the recording of the current situation as well as the shaping works through the environmental planning based on the principles of bioclimatic design. The rhythms of life with increasing urbanization, intense use of the car, and economy based mainly on tourism are capable of destroying the positive image, with negative effects on the physical space and economic and social structures. In the center of Vathi, these results are obvious. The new forms of buildings with materials and objects unconnected to each other or with the traditional constructions, the lack of space, the intense traffic problem and the decrease of the population have made the sense of balance there. The degree of degradation is visible in all aspects of the social and personal life of the island's inhabitants. The imbalance focuses on the issue of tourism, which in turn is negatively affected by the deviation of the area. The methodology followed is a combination of bibliographic and field research. The first chapter analyzes the information gathered from Greek and foreign literature as well as from the Internet, on the analysis of concepts, examples and legislation. The second chapter analyzes the existing situation not only of the studied area but also of the wider area regarding the natural and man-made environment. The third chapter presents the design proposal based on the principles of bioclimatic design with a detailed analysis of the interventions concerning the redevelopment of the square. The suggested interventions concern all the elements that make up the site are mild, such as the use of appropriate materials and planting. Last but not least, there are the conclusions that exported from the dissertation.
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές