Ονοματοθεσία δρόμων και εθνικό φαντασιακό στη νέα πρωτεύουσα: η περίπτωση της Αθήνας κατά τον 19ο αιώνα.

Street naming and national imaginary in the new capital city: the case of Athens during 19th century. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΚΟΥΚΗ, ΕΛΕΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ
 8. ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΡΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΣ
 9. ονοματοθεσία δρόμων | αστική τοπωνυμία | σχεδιασμός πρωτεύουσας | Δήμος Αθηναίων | εθνικό κράτος | εθνικό φαντασιακό | δημόσια μνήμη | 19ος αιώνας
 10. 1
 11. 86
 12. 14
 13. Περιέχει 3 Πίνακες.
  • Στην εργασία που ακολουθεί εξετάζονται τα ονόματα που δόθηκαν στους δρόμους και τις πλατείες της Αθήνας τον 19ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα: α) ανιχνεύονται οι απαρχές της ονοματοθεσίας μέσα από τον ιδρυτικό σχεδιασμό της πόλης ως νέας πρωτεύουσας (1832-1834). β) διερευνάται η εξέλιξη της ονοματοθεσίας μέσα από τα αθηναϊκά οδωνύμια που επικράτησαν στην πρώιμη οθωνική περίοδο (1835-1843). γ) παρουσιάζονται και ερμηνεύονται οι προτάσεις που υποβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας οι Επιτροπές Ονοματοθεσίας που συγκροτεί ο Δήμος τις επόμενες δεκαετίες (1852, 1884, 1905). Για τους λόγους αυτούς μελετήθηκαν τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια της πρωτεύουσας και υλικό από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων και τα ΓΑΚ. Η εργασία εκκινεί από δύο παραδοχές: τα αστικά οδωνύμια, αν και έχουν χρηστική λειτουργία, αποτελούν προνομιακό μηχανισμό σήμανσης του δημόσιου χώρου και αποτυπώνουν πολιτικές και ιδεολογικές επιδιώξεις των διαχειριστών της εξουσίας. Ενσωματώνουν ταυτόχρονα στο αστικό περιβάλλον τις επίσημες αφηγήσεις για το ιστορικό παρελθόν και συνιστούν ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν τη συλλογική μνήμη και το φαντασιακό μιας κοινότητας.
  • The paper that follows examines the names that were given to the streets and squares of Athens in the 19th century. Specifically: a) The origins of the place naming are traced through the founding planning of the city as the new capital (1832-1834). b) The evolution of naming is examined through the Athenian street names that prevailed in the early Otto period (1835-1843). c) Proposals submitted to the Athens City Council Municipal by the Naming Committees established by the Municipality during the following decades (1852, 1884, 1905), are presented and explicated. For these reasons the capital's first urban plans were studied as well as material from the City Council meetings at the Historical Archive of the Municipality of Athens and the General State Archives. This paper is based on two assumptions: urban street names, although they have a utility function, constitute a privileged mechanism for marking public space and reflect the political and ideological aspirations of the power holders. At the same time they incorporate in the urban environment the official narratives on the historical past and are one of th
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.