Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός περίπατος ανάδειξης τόπων Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης

Historical Memory and Public History: Historic Walking indication Places of Jewish Interest in the area of Heraklion, Crete (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 27 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-27]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΤΟΠΟΙ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 10. 1
 11. 62
 12. 19
 13. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΡΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
  • Η δημιουργία των ιστορικών περιπάτων στον αστικό χώρο, ως εναλλακτική μορφή προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής καθώς και της ιστορικής εκπαίδευσης των πολιτών της, αποτελεί μια πρακτική που εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες και συνδέεται αναπόδραστα με το φαινόμενο της «έκρηξης της μνήμης» που παρατηρείται διεθνώς. Διοργανώνονται είτε από τις επίσημες αρχές, είτε από πολιτιστικά σωματεία, είτε από διάφορες συλλογικότητες που αποσκοπούν στην ανάδυση και την διατήρηση της ιστορικής γνώσης στη δημόσια σφαίρα. Είναι γνωστό ότι η εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των πόλεων, έχει οδηγήσει στην καταστροφή σημαντικών ιστορικών καταλοίπων προηγούμενων εποχών. Η πολυπολιτισμική πόλη του Ηρακλείου, δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αφού απέτυχε να διασώσει οποιοδήποτε ιδιωτικού, δημόσιου ή θρησκευτικού χαρακτήρα τέχνεργο που θα μπορούσε να συσχετιστεί με την εβραϊκή παρουσία στην πόλη, επιτρέποντας έτσι να οδηγηθεί στη λήθη ένα σημαντικό μέρος της πλούσιας ιστορίας της. Η παρούσα εργασία αντιστικτικά, φιλοδοξεί να αναδείξει την απώλεια και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος εξωστρέφειας των πολίτων. Προτείνει την υλοποίηση μιας ιστορικής διαδρομής στο χώρο και στο χρόνο, η οποία θα διέρχεται από σημεία εβραϊκού ενδιαφέροντος, στα οποία μέσω αναφορών σε ιστορικά γεγονότα, θα προβάλλονται οι άγνωστες ή οι λιγότερο γνωστές οπτικές της τοπικής ιστορίας που σχετίζονται με την παρουσία του εβραϊκού στοιχείου στην πόλη. Το ανά χείρας πόνημα δομείται σε τρία κυρίως τμήματα. Στο αρχικό, θεωρητικό του μέρος, αναπτύσσεται μια αδρομερής προσέγγιση των όρων της Ιστορίας και της Δημόσιας Ιστορίας, καθώς και της σχέσης που αυτές αναπτύσσουν με το χώρο της Συλλογικής και της Ιστορικής μνήμης. Στο εκτενέστερο δεύτερο μέρος του, το ερευνητικό, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και τη δράση των μελών της εβραϊκής κοινότητας του Ηρακλείου, ενώ στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, στο εφαρμοσμένο μέρος της, προτείνεται η διαδρομή ενός ιστορικού περιπάτου ανάδειξης τόπων εβραϊκού ενδιαφέροντος στην πόλη του Ηρακλείου.
  • The creation of the historical pathways in an urban area, as an alternative form of promotion of its cultural identity and the historical education of its citizens as well, consists a practice which appears more and more at modern societies and it is unavoidably connected with the ‘explosion of memory’ phenomenon recorded globally. They are organized either from the authorities, either from cultural associations or other collectivities which aim at the emersion- and conservation of the historical knowledge in the public sphere. It is well known that the attendance of cities’ modern needs has led to the destruction of a great number of historic remainings from prior ages. The multicultural city of Heraklion did not make an exception, since it failed to rescue any work of private, public or religious character which could be linked with Hebrew presence at the city, letting thus a great portion of its rich history sink in oblivion. This present work, counterpointingly, has the ambition to distinguish this loss and contribute in the construction of an extroversive ambiance for the citizens. A historic course in time and space is proposed, which will expose the less or unknown sides of the local history concerning the presence of the Hebrew element in the city. The intended walkaround will pass through points of Hebrew interest between short stops, during which references in historical events will be made. The work in hand is constructed by three sections. In its first, theoretical part, a rough approach of the terms of History and Public History is developed, as well as one of the relation they create with the domain of Collective and Historic Memory. In the second, longest part, a historical retrogradation in the life and action of the members of the Jewish community of Heraklion is attempted, whereas in the last part of the project, the applied one we offer a description of the course of the historical pathway, promoting the spaces of Jewish interest in Heraklion city.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.