Η πρόσληψη της έννοιας του ΓΚΠΔ από τους χρήστες των ενημερωτικών ιστοσελίδων

The reception of the concept of GDPR by the users of the news websites (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μωρίδης, Δημήτριος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 20 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-20]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Βέγλης, Ανδρέας | Μπακουνάκης, Νίκος
 9. προσωπικά δεδομένα | δημοσιογραφία | ΓΚΠΔ | ενημερωτικές ιστοσελίδες | cookies | personal data | Journalism | GDPR | news websites | internet
 10. 1
 11. 29
 12. 65
 13. Εικόνες 1, Γραφήματα 20, Πίνακες 3
 14. Βέγλης, Α. (2019). E-Book, ΣΔΣ53: Διαδικτυακή Δημοσιογραφία. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις τον 21ο αιώνα οδήγησαν στην υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα σε ολόκληρη την ΕΕ με βασικό νομοθέτημα τον ΓΚΠΔ. Το άρθρο 85 του ΓΚΠΔ εισάγει μία σημαντική εξαίρεση από τις αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τους δημοσιογράφους, όταν αυτοί παράγουν και δημοσιεύουν άρθρα, ειδήσεις επικαιρότητας, αναλύσεις, κριτικές και ρεπορτάζ, που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με δικαιολογητικό λόγο τη διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου. Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο της τη διερεύνηση των αντιλήψεων των χρηστών των ενημερωτικών ιστοσελίδων για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση για τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές απορρήτου και τις πολιτικές των cookies, ιδίως μετά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Μέσα από μία πρωτογενή περιγραφική έρευνα και την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων γίνεται προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς του κοινού των ενημερωτικών ιστοσελίδων σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα και πως αυτό συζητά τον ΓΚΠΔ μέσω της αντικειμενικής μέτρησης κι αριθμητικής ανάλυσης. Η κυριαρχία του διαδικτύου στην ενημέρωση θεωρείται δεδομένη. Οι χρήστες των ενημερωτικών ιστοσελίδων γνωρίζουν την ύπαρξη του ΓΚΠΔ και τη σημασία της παροχής των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά αγνοούν τις βασικές του διατάξεις, που αφορούν στα δικαιώματα του υποκειμένου. Οι πολιτικές απορρήτου και οι πολιτικές των cookies στο διαδίκτυο διαβάζονται αποσπασματικά επειδή θεωρούνται μακροσκελείς και γραμμένες σε μη κατανοητή γλώσσα. Παράλληλα, οι χρήστες των ενημερωτικών ιστοσελίδων εμφανίζονται εξαιρετικά δύσπιστοι για την ασφάλεια τους κατά την πλοήγηση, ακόμη και σε διαδικτυακά μέσα που εκφράζουν τις πολιτικές/ιδεολογικές τους απόψεις.
  • Rapid technological developments in the 21st century have led to the adoption of a unified personal data policy across the EU with GDPR as the key legislation. Article 85 of the GDPR introduces a significant exception to the strict sanctions in cases of breach of personal data protection for journalists, when they produce and publish articles, news, analyzes, reviews and reports, which include personal data with justification ensuring freedom of the press. The purpose of this dissertation is to investigate the perceptions of the users of the news websites about the privacy of the internet and consequently about the personal data, the privacy policies and the cookies policies, especially after the application of the GDPR. Through a primary descriptive research and the quantitative analysis of the data, an attempt is made to understand the behavior of the public of the news websites in relation to their personal data and how this discusses the GDPR through the objective measurement and numerical analysis. The dominance of the internet in information is taken for granted. The users of the news websites are aware of the existence of the GDPR and the importance of the provision of their personal data, but they are ignorant of its basic provisions, which concern the rights of the subject. The privacy policies and cookies policies of the internet are read fragmentarily because they are considered lengthy and written in an incomprehensible language. At the same time, users of news websites appear extremely skeptical about their safety while navigating, even on online media that express their political / ideological views.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές