Σύγχρονες πανδημίες και ΜΜΕ. Η κάλυψη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19) στον ελληνικό και αυστριακό Τύπο. Ηθικές και πολιτικές προεκτάσεις και προσεγγίσεις

Modern pandemics and media. How the Greek and Austrian press covered the new coronavirus (COVID-19) pandemic. Ethical and political approaches and implications (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαντζή, Ιωάννα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2021 [2021-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. Φραγκονικολόπουλος , Χρήστος
 8. Μπακουνάκης , Νικόλαος | Χρονάκη , Δέσποινα
 9. Πανδημίες | Covid-19 | υγειονομικές κρίσεις και ΜΜΕ | βιοπολιτική | ελληνικός Τύπος | αυστριακός Τύπος | Pandemics | health crisis and media | biopolitics | Greek press | Austrian press
 10. 2
 11. 37
 12. 78
 13. Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες, συντομογραφίες και ακρωνύμια.
  • Για περισσότερο από έναν χρόνο η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ο Sars-CoV-2 ή απλώς Covid-19, όπως έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε σε αυτόν, περικύκλωσε το “παγκόσμιο χωριό” σε έναν ασφυκτικό κλοιό, “παγώνοντας” ή τουλάχιστον ελαχιστοποιώντας όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και ακόμη κι αν για την ανθρωπότητα οι πανδημίες δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, εντούτοις είναι η πρώτη φορά που εφαρμόσθηκαν τόσο εκτεταμένα μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα για την ανάσχεση της μεταδοτικότητας του ιού. Θα εξετάσουμε επομένως στην εργασία τον τρόπο με τον οποίο κάποιες από τις παλαιότερες υγειονομικές κρίσεις καλύφθηκαν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και θα δούμε τη γλωσσική και κοινωνική τους αναπαράσταση, καθώς και την σχέση των πανδημιών με τις Τέχνες. Πρόκειται όμως και για μια πανδημία των αριθμών, των αλγορίθμων, αλλά και των μοναχικών θανάτων που μας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με σύγχρονα ζητήματα πολιτικής και βιοπολιτικής διαχείρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικών διλημμάτων και κυβερνησιμότητας. Η πρωτοφανής αυτή υγειονομική κρίση λόγω των παγκόσμιων διαστάσεων που έλαβε προσφέρει τη δυνατότητα πολλών αναγνώσεων και θέτει ταυτόχρονα πολλαπλά ερωτήματα για τις σύγχρονες δημοκρατίες μας. Το 2020 ήταν η χρονιά της πανδημίας και η συμβιωτική σχέση μας μαζί της συνεχίζεται και στην τρέχουσα χρονιά, στο 2021. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη διάδοση της πληροφορίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία φθάνει στο κοινό. Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός και αυστριακός Τύπος κάλυψαν την πανδημία του νέου κορωνοϊού σε δύο κρίσιμες χρονικές περιόδους κατά τον πρώτο χρόνο της εμφάνισής της και θα συζητήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της πανδημίας μέσα από την συγκριτική παρουσίαση των δημοσιευμάτων μίας εφημερίδας από τις δύο χώρες. Ποια ήταν τα στοιχεία και τα ζητήματα που ανέδειξε η δημοσιογραφική αφήγηση, ποιο ήταν το συναισθηματικό βάρος και οι συνέπειες των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν; Τί μας έμαθε εν τέλει η πανδημία;
  • For more than a year the global community has been dealing with the pandemic of the new coronavirus. Sars-CoV-2, or simply Covid-19 as we have come to refer to it, encircled the “global village” in a suffocating siege, “freezing” or at least minimizing almost all human activities. Even though pandemics are not new to mankind, this is the first time such a large-scale measure has been implemented worldwide to curb the spread of a human virus. We will therefore look at how some past health crises have been covered by the media and also at their linguistic and social representations as well as the relationship of pandemics to literature and Arts. But this pandemic is also one of numbers, algorithms, and solitary deaths, and this also brings us face to face with contemporary issues of political and biopolitical management, human rights, moral dilemmas, and governance. Due to the global dimensions it has attained, this unprecedented health crisis offers the possibility of many readings and at the same time raises multiple questions about our modern democracies. 2020 was the year of the pandemic, and our symbiotic relationship with it continues into the current year 2021. The media play an important role not only in disseminating information, but also in the manner this information reaches the public. In the present paper we will attempt to investigate the way in which the Greek and Austrian press covered the pandemic of the new coronavirus at two critical time points in the first year of its appearance, and we will discuss the different approaches to the pandemic through the comparative presentation of the publications in one newspaper from each of the two countries. What were the elements and issues raised by the journalistic narrative and what was the emotional weight and effects of the words used? Finally, what did we hopefully learn from the pandemic?
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.