Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης-Περίπτωση Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Local Media - Case Study of the Municipality of Vari-Voula-Vouliagmeni (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κόνσουλας, Παναγιώτης
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2021 [2021-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. Επικοινωνία | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) | Τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΤΜΜΕ) | Αξιοπιστία
 10. 1
 11. 50
 12. 90
 13. Περιέχει:κατάλογο εικόνων-σχημάτων, κατάλογο πινάκων, κατάλογο συντομογραφιών και ακρωνυμίων
 14. Καστόρας Σ. (2002), Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας, Τόμος Α', Πάτρα ΕΑΠ
  • Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (MME) θεωρούνται πολύ σημαντικά εργαλεία ή θεσμοί για την διαμόρφωση της κοινής γνώμης, ενώ ο βαθμός επιρροής τους στην κοινωνία αυξάνει συνεχώς στο σημερινό τεχνολογικό περιβάλλον. Τα ΜΜΕ το επιτυχγάνουν αυτό χάρη στην επικοινωνία, όπου είναι η διαδικασία όπου γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων που ακολουθούν ένα κοινό κώδικα συμβόλων, σημείων αλλά και συμπεριφοράς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική μελέτη των τοπικών ΜΜΕ και ευρύτερα των ΜΜΕ σε σχέση με το κοινό τους, την αγορά, τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη ως θεσμοί. Επίσης, η εμπειρική διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο (Δήμος 3Β) της άποψης των πολιτών - χρηστών τοπικών ΜΜΕ, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη και τις νέες τεχνολογίες στην επικοινωνία. Η έρευνα είναι μελέτη περίπτωσης, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Συμμετείχαν 99 κάτοικοι του Δήμου 3Β (Βούλα - Βάρη -Βουλιαγμένη) κατά την περίοδο Μαρτίου - Μάϊου 2021.Τα τελικά συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα ανέδειξαν τα εξής στοιχεία: (α) οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι της Πληροφόρησης, που παρέχεται και της Εμπιστοσύνης προς το μέσο, (β) είναι χαμηλή η εκτίμηση των ερωτώμενων σχετικά με την αξιοπιστία των ΤΜΜΕ, ενώ η ενημέρωση είναι σχετικά υψηλή, (γ) τα ΤΜΜΕ χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση-προπαγάνδα στο ενημερωτικό έργο τους, όπως επίσης εκτιμούν ότι έχουν εξάρτηση από επιχειρηματικά/πολιτικά συμφέροντα. Επίσης, δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από την τοπική ενημέρωση-ειδήσεις και την επικοινωνία με το κοινό και (δ) υπήρξε υψηλότερη ικανοποίηση από τα ΤΜΜΕ σε σχέση με τα εθνικά ΜΜΕ.
  • The Mass Media (MME) are considered very important tools or institutions for shaping public opinion, while their degree of influence in society is constantly increasing in today's technological environment. The media achieve this thanks to communication, which is the process of exchanging information between people who follow a common code of symbols, signs and behavior. The purpose of this work is the theoretical study of local media and the wider media in relation to their audience, market, technological developments but also the credibility and trust as institutions. Also, the empirical investigation at the local level (Municipality 3B) of the opinion of the citizens - users of local media, regarding the provided services, the reliability and trust and the new technologies in communication. The research is a case study, using a structured questionnaire. 99 residents of Municipality 3B (Voula - Vari - Vouliagmeni) participated during the period March - May 2021. The final conclusions from the present research showed the following elements: (a) the most important factors are the Information provided and the Trust to medium, (b) respondents' assessment of the credibility of TMME is low, while information is relatively high, (c) TMME use misinformation-propaganda in their informational work, as well as consider that they are dependent on business / political interests. They also state that they are quite satisfied with the local information-news and the communication with the public and (d) there was a higher satisfaction from the SMEs compared to the national media.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές