Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη βιομηχανία των ΜΜΕ και την ενημέρωση στην Ελλάδα

The impact of Covid-19 pandemic, on the industry of mass media and communication in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Στεφανάκη, Αργυρώ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2021 [2021-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Μπακουνάκης, Νικόλαος
 9. Covid-19 | Covid-19 | βιομηχανία των ΜΜΕ | Mass Media | εργασιακές συνθήκες | working conditions | τηλεργασία | teleworking | ελευθερία του Τύπου | freedom of press | ψηφιακός μετασχηματισμός | digital transformation
 10. 32
 11. 89
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. E-Book, ΣΔΣ52: "Δημοσιογραφική Δεοντολογία και Ηθική"/ Δέσποινα Χρονάκη (2018)
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη βιομηχανία των ΜΜΕ και την ενημέρωση στην Ελλάδα και ειδικότερα σε δύο βασικούς τομείς: α) στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας και β) στην ελευθερία του Τύπου. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για το υπό έρευνα ζήτημα ήταν η ποιοτική με την υλοποίηση ημι-δομημένων εις βάθος συνεντεύξεων σε 12 δημοσιογράφους που εργάζονται σε έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεοπτικά Μέσα. Από τη θεματική ανάλυση των στάσεων-απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, προκύπτει ότι η πανδημία Covid-19 επιταχύνει τα σχέδια για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων των ΜΜΕ, οδηγεί εκ νέου σε διαρθρωτικές αλλαγές τη βιομηχανία των ΜΜΕ, με την παγίωση ευέλικτων και εναλλακτικών μορφών εργασίας (όπως η τηλεργασία), αλλά και σε περεταίρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
  • The purpose of this paper is to examine the impact of COVID-19 pandemic, on the industry of mass media and communication in Greece, and specifically on two basic areas: a) employment relationships and working conditions b) freedom of the Press. A qualitative approach was used as the research method, through the use of 12 semi-structured, in-depth interviews, with journalists employed in print, electronic, and broadcasting press. From the thematic analysis of the attitudes-opinions of the participants in the research, it appears that the Covid-19 pandemic has accelerated corporate plans towards digital transformation and has led to a new set of structural changes of the industry with the consolidation of flexible and alternative forms of work (such as teleworking), and to further elasticity of labor relations.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές