Εξέλιξη της δηµοσιογραφίας και δηµοσιογραφία των πολιτών Μελέτη περίπτωσης Take the money and run

Evolution of Journalism and citizen journalism. Case study Take the money and run (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαστρογιάννη, Φωτεινή
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2021 [2021-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Χρονάκη , Δέσποινα
 9. δημοσιογραφία των πολιτών | Ελλάδα | εναλλακτικές ιδέες | πλουραλιστική ενημέρωση
 10. 13
 11. 112
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
  • Η δημοσιογραφία των πολιτών αφορά τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες των κοινών ανθρώπων και τους παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους σε θέματα που τους προκαλούν την προσοχή. Οι κοινοί άνθρωποι παύουν να είναι παθητικοί και απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο παρακολουθώντας απλά τα μεγάλα ΜΜΕ. Θεωρείται ότι η συμμετοχή των πολιτών ενδυναμώνει τη δημοκρατία γι’αυτό και η δημοσιογραφία των πολιτών καλείται συμμετοχική και δημοκρατική δημοσιογραφία. Η επίδραση της δημοσιογραφίας των πολιτών στη δημοσιογραφία εν γένει αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα μελέτης της σύγχρονης ακαδημαϊκής δημοσιογραφικής έρευνας και όχι μόνο γιατί οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί βρίσκονται σε κρίση. Αρκετές έρευνες έχουν τονίσει τον διορθωτικό ρόλο της δημοσιογραφίας των πολιτών στις ειδήσεις των παραδοσιακών ΜΜΕ ειδικότερα σε θέματα που το κοινό ζητά μία πλουραλιστική άποψη και ενημέρωση. Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι πλέον οι νεότεροι «καταναλωτές» ειδήσεων αναζητούν τις ειδήσεις στο Διαδίκτυο και όχι μόνο από «αξιόπιστους» ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Ο Coleman (2006) περιέγραψε τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική και χρησιμοποιούν τη δημοσιογραφία των πολιτών ως μέσο για την πολιτική τους συμμετοχή και έκφραση ως «πολιτικούς ναρκομανείς». Ωστόσο, αυτοί οι πολίτες με τους ιστότοπους και τα ιστολόγιά τους ουσιαστικά απευθύνονται σε άλλους πολίτες που ήδη συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία και είναι κάτοικοι της πρωτεύουσας ή μεγάλων αστικών κέντρων. Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην έρευνα για τη δημοσιογραφία των πολιτών και ειδικότερα στην έρευνα για τη δημοσιογραφία των πολιτών στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζοντας τη μελέτη περίπτωσης «Take the money and run». Το Take the money & run υπήρξε μία ολοκληρωμένη περίπτωση δημοσιογραφίας των πολιτών που εμπεριείχε δύο ιστολόγια με κείμενα και συνεντεύξεις, βίντεο με συνεντεύξεις (Ελλήνων και ξένων διανοουμένων) αλλά και βίντεο δημιουργίας τρίτων με κείμενα μου καθώς και οπτικοποιημένα κείμενα σε βίντεο (ήταν η πρώτη οπτικοποίηση κειμένων στην Ελλάδα), δύο βιβλία με τις συνεντεύξεις των βίντεο αλλά και των κειμένων μου και τέλος, εκτεταμένη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο στόχος είναι να μελετηθεί κατά πόσο μία τέτοια προσπάθεια συνεισέφερε και σε πιο βαθμό στην πλουραλιστικότερη παρουσίαση εναλλακτικών ιδεών στο ελλαδικό κοινό σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα.
  • Citizen journalism is about the journalistic activities of ordinary people and gives them the opportunity to express their views on issues that attract their attention. Ordinary people cease to be passive and isolated from each other simply by watching the big media. Citizen participation is believed to strengthen democracy, which is why citizen journalism is called participatory and democratic journalism. The impact of citizen journalism on journalism in general is one of the key study issues of modern academic journalistic research not just because news organizations are in crisis. Several studies have highlighted the corrective role of citizen journalism in traditional media news, especially on issues where the public is seeking a pluralistic view and information. Furthermore, a key fact is that younger news "consumers" search for news on the Internet and not just from "reputable" news organizations. Coleman (2006) describes citizens who are interested in politics and use citizen journalism as a means of political participation and expression as "political junkies." However, these citizens with their websites and blogs target other citizens who are already involved in the political process and are residents of the capital or major urban centers. The present paper contributes to the research on citizen journalism and in particular to the research on citizen journalism in Greece, by presenting the case study "Take the money and run". Take the money & run was a complete case of citizen journalism that included two blogs with texts and interviews, videos with interviews (Greek and foreign intellectuals) but also videos created by parties using my texts as well as visualized texts on video (it was the first visualization of texts in Greece), two books with the video interviews and my texts and finally, extensive promotion on social media.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές