ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Reportage for Higher Education and Journalistic Ethics (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. RODITIS, IRENE
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Φεβρουαρίου 2021 [2021-02-21]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 8. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 9. A.E.I., Εκπαιδευτικό Ρεπορτάζ, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Διεθνείς, Ευρωπαϊκές Τάσεις, Ιδεολογική Φύση Εκπαίδευσης, Ορατότητα, Κάλυψη, Δεοντολογία
 10. 2
 11. 44
 12. 18
 13. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η χαρτογράφηση των κυριότερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις πολιτικές, κοινωνικές ,οικονομικές συνθήκες, στο εσωτερικό, διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και ο τρόπος παρουσίασής τους στα κυρίαρχα ελληνικά τηλεοπτικά Μέσα μέσω του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στις διεθνείς, ευρωπαϊκές τάσεις οι οποίες επηρεάζουν ή καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, πως διαμεσολαβούνται στο ελληνικό κοινό από τα κυρίαρχα τηλεοπτικά μέσα της χώρας, μέσα από το σχετικό εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Στόχος είναι η ανάδειξη της σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις διεθνείς, εσωτερικές πολιτικές κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και η συμβολή του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αναπαραγωγή και παγίωση της πολιτικής και ιδεολογικής φύσης της εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα Ελληνικά κυρίαρχα τηλεοπτικά Μέσα, σε βάθος εικοσαετίας διαμέσου κυρίως των διαπιστευμένων συντακτών εκπαιδευτικού ρεπορτάζ επτά ελληνικών κυρίαρχων τηλεοπτικών μέσων. Θα επιχειρηθεί να καταγραφεί η ορατότητα του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα δελτία ειδήσεων (συχνότητα, χώρος, χρόνος, θέση στην ειδησεογραφική ατζέντα) σε συνθήκες κανονικότητας και συνθήκες έκτακτης επικαιρότητας. Θα διερευνηθεί η κάλυψη των εκπαιδευτικών ειδήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας (πολλαπλότητα πηγών, διασταύρωση) και θα εξεταστούν οι αποστάσεις που λαμβάνουν οι δημοσιογράφοι από τις κυβερνητικές θέσεις ή τις κοινωνικοοικονομικές ελίτ (αξιοπιστία, ακρίβεια, ισορροπία αντικειμενικότητα). Θα επιχειρηθεί η αποτύπωση της εικόνας που έχει το ελληνικό κοινό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια αν και σε ποιο βαθμό συμβάλλει το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ στη διαμόρφωση της.
  • The present dissertation aims at mapping the most significant educational reforms of Ηigher Εducation in Greece in correlation to the internal, European and international political, social and economic environment and the way they are represented in the mainstream Greek TV Media through the reportage for Higher Education in Greece. The first research question concerns the international and European trends that affect or determine the policy for Higher Education in Greece and how the Greek TV Media mediate the governmental policy to the public through the reportage for Higher Education maters. The aim is to reveal the close interrelationship between educational policy and international trends with the internal social political and economic developments and the contribution of the reportage for Higher Education in the reproduction and consolidation of the political and ideological nature of education as well as the formation of public opinion. The second research question concerns the changes within the reportage of Higher Education in Greek TV media during the last two decades in terms of: a) visibility of the reportage for Higher Education in news coverage (frequency, regularity, space, time in everyday news agenda) and b) journalistic ethics, (credibility, balance, accuracy). Finally, the last research question concerns the impact of the reportage for Higher Education in the formation of the public opinion regarding the public Institutions of Higher Education (HEI’s) in Greece.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές