Σύγχρονα Διαδικτυακά Μέσα και Δημόσια Διπλωματία:η περίπτωση της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Contemporary Digital Media and Public Diplomacy: case study of Greece and United Kingdom (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Pritsou, Anastasia
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 30 Ιουνίου 2019 [2019-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Panagiotou, Nikolaos
 8. Vamvakas, Vasilis | Fragkonikolopoulos, Christos
 9. Δημόσια Διπλωματία, Public Diplomacy, Ελλάδα, Greece, Ηνωμένο Βασίλειο, United Kingdom, Σκληρή Ισχύς, Hard Power, Ήπια Ισχύς, Soft Power, Έξυπνη Ισχύς, Smart Power, Διαχείριση Εθνικής Ταυτότητας, Nation Branding, Ψηφιακή Διπλωματία 2.0 & 3.0, Digital Diplomacy 2.0 & 3.0, Διαδικτυακά-Ψηφιακά Μέσα, Digital Media, Διαδίκτυο, Internet, Στρατηγική Επικοινωνίας, Strategic Communication, Προσέγγιση, Approach, Εργαλεία,Tools, Δομή, Structure, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Social Media, Κουλτούρα, Culture, Εξωστρέφεια, Outside, Δραστηριότητες, Activities, Βελτίωση,Improve, Προώθηση Αμοιβαίας Κατανόησης, Promote Mutual Understanding, Σχέσεις-Εικόνες Κρατών, Government Images-Relations,Ψηφιακό Κοινό, Digital Public, Ακροατήρια, Audience, Καμπάνιες, Campaigns, Υπουργείο Εξωτερικών, Ministry for Foreign Affairs, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, General Secretariat for Media and Communication
 10. 1
 11. 3
 12. 13
 13. 4
 14. Digital Media and Public Diplomacy
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιδιώκεται η προσέγγιση τόσο της σφαίρας της παραδοσιακής Δημόσιας Διπλωματίας και των εννοιών/δράσεων της ήπιας ισχύος και της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας που περικλείει, όσο και της νέας/ψηφιακής Δημόσιας Διπλωματίας, οι δυνατότητες που προσφέρει στη δεύτερη ο παγκόσμιος ιστός, η άσκηση και μετεξέλιξη της άσκησής της από τους φορείς της δημόσιας διπλωματίας δύο χωρών (της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου). Εξετάζεται επίσης το πώς η ψηφιακή τεχνολογία διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα από το οποίο η Δ.Δ. λειτουργεί, αναδιαμορφώνοντας το μέσο της δημόσιας επικοινωνίας, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε διεθνείς και εγχώριες υποθέσεις και συγχρόνως ενθαρρύνοντας και ενδυναμώνοντας νέους δρώντες, καθώς και οι αντιξοότητες/ προκλήσεις που, επίσης, επιφέρει η ψηφιακή εποχή. Μέσα από την ανάλυση της Δημόσιας Διπλωματίας που ασκείται από τις δύο παραπάνω χώρες, τις συγκριτικές περιπτωσιολογικές μελέτες, καθώς και από τα αποτελέσματα της πρωτότυπης έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της εκπόνησης της προκείμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, επιχειρείται η ανάδειξη μιας απαιτούμενης αλλαγής στον τρόπο που συντονίζεται μέχρι στιγμής η Δ.Δ. της χώρας μας, προκειμένου επιτευχθεί η βελτιστοποίησή της. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με γενικές προτάσεις για διπλωματική πρακτική ΔΔ της χώρας μας, καθώς το μέλλον της πρώτης φαντάζει ευοίωνο χάριν της ψηφιακής τεχνολογίας που δημιουργεί εξαιρετικές ευκαιρίες για μία νέα -υποβοηθούμενη τόσο από την τεχνολογία όσο και από ειδικούς της (ψηφιακής) επικοινωνίας- ενιαία συντονισμένη δράση ΔΔ. Μέσω του διαδικτύου διευκολύνεται η δημιουργία ποικίλων, ανθεκτικότερων γεφυρών μεταξύ διαδικτυακών (αλλά) και μη διαδικτυακών κοινοτήτων με συνέπεια να επιτυγχάνεται η επιθυμητή συνύπαρξή τους, αποτρέποντας κάθε είδους βία (Fletcher, 2016:265). Παράλληλα το διαδίκτυο δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για άνθιση ενιαίας στρατηγικής που αποβλέπει στην ισχυροποίηση και επικαιροποίηση της εικόνας της χώρας και τη συγκροτημένη προβολή της στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατ΄επέκταση σε όλον τον κόσμο.
  • ABSTRACT This paper aims to approach the realm of both traditional and modern/digital public diplomacy, including concepts of soft power and nation branding, as well as the capabilities that derive from world-wide web. We explore also the practise and its advancement from the sectors of public diplomacy of two countries (Greece – United Kingdom) as well as how technology is formulating the context in which public diplomacy operates: by overhauling the means of public communication, blurring the limits among national and international affairs and concurrently engouraging new actors. Finally we examine the adversities and challenges of digital era. Through analysis on practice of public diplomacy based on the method of comparative case studies which is executed today by the above two countries and also through the results of our original research, we aim to promote a needed differentiation in the way which the above practise is coordinated today in Greece for oprimization of results. Therefore our analysis concludes with general recommendations for diplomatic practisioners in Greece, as future in the realm of public diplomacy is correlative of digital technology. The latter creates exceptional opportunities for a new united coordinated version of public diplomacy, surrounded with communication experts, which enables the process of strengthening and modernizing Greece’s image and its stuctured prominence in United Kingdom and consequently across the world.
 15. CC0 1.0 Παγκόσμια