Ο Αθλητικός Δημοσιογράφος στην Εποχή των Κοινωνικών Μέσων

 1. MSc thesis
 2. Παπαργυρίου, Βασίλης
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Δημοσιογραφία | Ελληνικά Αθλητικά Μέσα | Κοινωνικά Μέσα | Διαδίκτυο | Αθλητικός Δημοσιογράφος
 9. 11
 10. 17
 11. 98
 12. Περιέχει διαγράμματα και εικόνες.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και αναλύει την παρουσία του σύγχρονου αθλητικού δημοσιογράφου στην εποχή των Κοινωνικών Μέσων και δη του Twitter. Παρουσιάζονται οι τρόποι χρήσης του Twitter από τον αθλητικό δημοσιογράφο κατά την εργασία του ενώ έμφαση δίνεται στα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί στη δημοσίευση ενός tweet ενώ διερευνάται κατά πόσο το συγκεκριμένο Κοινωνικό Μέσο χρησιμοποιείται από τους αθλητικούς δημοσιογράφους για αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. Η εργασία συνοδεύεται από δύο ποσοτικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δίνουν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα όσον αφορά την παρουσία του αθλητικού δημοσιογράφου στα Κοινωνικά Μέσα γενικότερα και στο Twitter ειδικότερα.
  • This MA thesis studies and analyzes the presence of the modern sports journalist in the age of Social Media and Twitter in particular. The ways in which the sports journalist uses Twitter during his work are presented, while emphasis is placed on the means he/she uses in publishing a tweet, while it is investigated to what extent Twitter is used by sports journalists to interact with other users. The study is accompanied by two quantitative analyzes, the results of which provide answers to the above questions regarding the presence of the sports journalist on Social Media in general and on Twitter in particular.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.