Η παρουσίαση της εικόνας της Ελλάδας την περίοδο του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 από τα πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης

The presentation of the image of Greece during the period of the July 5th, 2015 referendum by the pan-european media (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσικλιάς, Φοίβος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Βαμβακάς, Βασίλης | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, κρίση χρέους, ελληνικό δημοψήφισμα 2015, πανευρωπαϊκά μέσα, πολιτική, κοινωνία
 10. 8
 11. 3
 12. 15
 13. Περιέχει 18 γραφήματα
  • Η εργασία αυτή μελετά την παρουσίαση της εικόνας της Ελλάδας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο από τα πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης Euractiv και Euronews κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015. Κινείται εντός της θεωρητικής συζήτησης για την κατασκευή της συλλογικής ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ανάδυση της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και τις προκλήσεις που δημιούργησε σε αυτήν τη διαδικασία η κρίση χρέους της ευρωζώνης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η περίπτωση της Ελλάδας σε μία κομβική στιγμή τόσο για την ευρωπαϊκή πορεία της όσο και για την εξέλιξη της κρίσης ευρύτερα. Τα δύο ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο τα δύο μέσα παρουσίασαν αφενός το πολιτικό σύστημα (κυβέρνηση-αντιπολίτευση) και αφετέρου την κοινωνία της χώρας, το μέλλον της οποίας καθορίστηκε από τις κρίσιμες αποφάσεις που έλαβαν και στη συνέχεια ψήφισαν οι πολιτικοί παράγοντες αλλά και από την καίρια παρέμβαση του κοινωνικού παράγοντα που εκείνη την περίοδο πολιτικοποίησε το δημόσιο διάλογο και διακήρυξε τις απόψεις του στο δρόμο και στην κάλπη. Η μελέτη των στοιχείων αυτών μπορεί να συμβάλλει στη σκιαγράφηση της ευρύτερης εικόνας της Ελλάδας την περίοδο της κρίσης και στο πώς αυτή επηρεάζει και διαμορφώνει τη συλλογική ταυτότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Στα πρώτα κεφάλαια φωτίζονται βιβλιογραφικά πλευρές της θεωρητικής συζήτησης για τα θέματα που προαναφέρθηκαν και περιγράφονται ο σκοπός της έρευνας, οι πηγές, η μέθοδος και τα όριά της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συνολική αφήγηση του κάθε μέσου για την Ελλάδα στην υπό εξέταση περίοδο και αναλύονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής μελέτης των δύο ερευνητικών ερωτημάτων. Τέλος, συζητούνται συνολικά τα ευρήματα της έρευνας και προτείνονται πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της σε συγγενείς τομείς και με διευρυμένο corpus πηγών.
  • This paper studies the presentation of the image of Greece at the political and social level by the pan-european media Euractiv and Euronews during the 2015 referendum period. It moves within the theoretical debate on the construction of the collective european identity, the emergence of the european public sphere and the challenges posed in this process by the eurozone debt crisis. In this context, the case of Greece is examined at a key moment both for its european course and for the development of the crisis in general. The two research questions of the paper focus on the way in which the two media presented on the one hand the political system (government-opposition) and on the other hand the society of the country, whose future was determined by the crucial decisions taken and then voted by political actors but also from the pivotal intervention of the social factor that at that time politicized the public debate and proclaimed its views on the street and at the ballot box. The study of these data can help outline the wider picture of Greece during the crisis and the manner in which it affects and shapes the collective identity of European citizens. The first chapters illuminate aspects of the theoretical discussion on the above-mentioned topics and describe the purpose of the research, its sources, its method and its limits. Then the overall narrative of each medium for Greece in the period under review is presented and the results of the quantitative and qualitative study of the two research questions are analyzed. Finally, the findings of the research are discussed as a whole and possible future extensions to related fields with an expanded corpus of sources are proposed.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές