Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία. Συγκριτική ανάλυση κωδίκων δεοντολογίας σε διεθνές επίπεδο, ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.

 1. MSc thesis
 2. Γιαννοπούλου, Ερατώ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. Βαμβακάς, Βασίλειος
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. δημοσιογραφική ηθική | κώδικας δεοντολογίας | δημοσιογραφία
 10. 10
 11. 30
 12. Περιέχει διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία αφορά τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται ως έννοια και επιχειρείται να αναδειχθεί η σημασία της ύπαρξης της. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην έκταση που καταλαμβάνει σε συγκεκριμένες χώρες με πολιτικές και θρησκευτικές διαφορές λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορική τους εξέλιξη. Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται ο κώδικας δεοντολογίας στην Ελλάδα, ερευνάται η ελευθερία του δημοσιογράφου να ακολουθεί τη δημοσιογραφική ηθική ενώ αναλύεται και το νομικό πλαίσιο της χώρας ως παράμετρος της ελευθερίας στην άσκηση της δημοσιογραφίας. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου της ηθικής και δεοντολογίας στη σύγχρονη δημοσιογραφία, η σύγκριση της έκτασης της και της σημασίας που της αποδίδεται σε διαφορετικά καθεστώτα και κουλτούρες και η ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας. Έναυσμα για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι σε θεωρητικό επίπεδο η δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία κατοχυρώνει σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας, αλλά στην πράξη τα όρια της εφαρμογής ή της καταπάτησης της δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τη σημασία που αποδίδεται στη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία είναι ότι αποτελεί αντανάκλαση της γενικότερης κατάστασης της εκάστοτε κοινωνίας, καθώς και της πολιτικής κάθε χώρας. Αυτό που συνάγεται είναι ότι η φιλοσοφική της αντιμετώπιση ως θεωρητικής έννοιας δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί στην ίδια ένταση και στην πράξη. Οι παράγοντες που συνηγορούν σε αυτό είναι διάφοροι και όλοι εξίσου σημαντικοί. Ως κυριότεροι αναδεικνύονται η πολιτική κατάσταση μιας χώρας ως προϋπόθεση ελευθερίας για την εφαρμογή της, ο δημοσιογράφος ως μονάδα και η κοινωνία ως αποδέκτης.
  • This dissertation is regarding journalism ethics and deontology. The first part of the paper focuses on the development of this concept and an attempt to determine the importance of its existence. The second part of the paper concentrates on its extent in particular countries with different political systems and religions and taking their historical development under consideration. The third part presents the Greek code of ethics, and investigates journalist’s freedom to follow journalism ethics, while it analyses the country’s legal framework as a parameter for freedom of practicing journalism. The scope of the dissertation is to promote the role of ethics and deontology in modern journalism, to compare its extent and importance in different regimes and cultures and to analyze the Greek reality. The stimulation behind this dissertation was the realization that on a theoretical level journalism ethics and deontology, to a great degree, secure the elements which form the pillars of democracy, but in practice the limits of its implementation or infringement are not clear. The conclusions that emerge regarding the meaning associated with journalism ethics and deontology are that it reflects the general conditions of the respective societies, and their politics. It is moreover inferred that treating it from a philosophical perspective as a theoretical concept is not easy to be captured in the same intensity in practice. The factors that contribute to this are numerous and equally important. The main contributing factors are proving to be the political situation in each country which works as a precondition to freely implement journalism ethics and deontology, the journalist as a unit, and the society as a recipient.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.